Στη συγκρότηση της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής Υπηρεσιών προχώρησε ο Δήμος Αγράφων, η οποία μετά από κλήρωση θα απαρτίζεται από τρία τακτικά μέλη και τρία αναπληρωματικά. Τα τακτικά μέλη είναι Μαρούλης Νικόλαος ΔΕ Διοικητικών, Λάμπρου Αποστόλης ΔΕ Διοικητικών και Σουλιώτη Ιωάννα ΔΕ Διοικητικών. Τα αναπληρωματικά μέλη είναι Παπαροϊδάμη Ουρανία ΤΕ Γεωπόνων, Γατής Κωνσταντίνος ΔΕ Οδηγών και Χόντος Λεωνίδας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας. Το όργανο αυτό εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής, προβαίνοντας σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους. Εφόσον είναι αναγκαίο ή αν αυτό προβλέπεται από την εκάστοτε σύμβαση συντάσσει πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου. Παράλληλα η Επιτροπή αυτή εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. Ακόμη με απόφαση του οργάνου αυτού μπορεί να συγκροτείται δευτεροβάθμια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με τις αρμοδιότητες αυτές.