Χθες Τρίτη, 17 Νοεμβρίου 2020, πραγματοποιήθηκε η 42η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με τηλεδιάσκεψη, μέσω της εφαρμογής “e-presence”.

Στο σύνολό τους τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν 45 ημερήσιας διάταξης. Τα θέματα που αφορούν την ΠΕ Ευρυτανίας είναι:

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση 2ου Πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις, παγετούς και πλημμύρες χειμερινής περιόδου 2021 στα όρια του Δήμου Καρπενησίου», προϋπολογισμού 74.400,00 € με τον ΦΠΑ, της Π.Ε. Ευρυτανίας, και κατακύρωση των διαφόρων τμημάτων της σύμβασης στους προσωρινούς αναδόχους.

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για πληρωμή δαπανών από τον Τακτικό και Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 073 & 071) Οικονομικού Έτους 2020 της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση 2ου Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο: «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Δ.Ε.

Καρπενησίου και Δ.Ε. Ποταμιάς», προϋπολογισμού 930.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας

και κατακύρωση της σύμβασης.

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ.224652/703/30-10-2020 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση εκτάκτων φυσικών φαινομένων (βροχοπτώσεις από 28/10/2020).

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση δαπανών των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης τoυ Έργoυ:

«Μίσθωση Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020-2022», χρήση 2020 ,Π.Ε. Ευρυτανίας