Τη συντήρηση και επισκευή του τεχνολογικού του εξοπλισμού του αποφάσισε ο Δήμαρχος Αγράφων Αλέξης Καρδαμπίκης και συγκεκριμένα των υπολογιστών του Δήμου, οι οποίοι αποτελούν το βασικό εργαλείο των υπαλλήλων.

Την εκτέλεση της υπηρεσίας ανέλαβε ο Λάμπρος Φλωράκης του Ελπιδοφόρου “eSmart – Υπηρεσίες επισκευής Η/Υ “έναντι του ποσού των 2.000,00 € με ΦΠΑ 24%. Η δαπάνη που προκαλείται από την ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους. Ως εκτιμώμενος χρόνος παράδοσης της υπηρεσίας ορίζεται το διάστημα των τριάντα (30) ημερών με δυνατότητα παράτασής της. Ωστόσο επιθυμία του Δήμου είναι να διενεργηθεί με άμεση προτεραιότητα, δεδομένης της αναγκαιότητας που επιβάλλεται για την υλοποίησή της.