Στην προμήθεια σωλήνων άρδευσης προβαίνει ο Δήμαρχος Καρπενησίου Νίκος Σουλιώτης, που σκοπό έχει να συμβάλλει στην κάλυψη σημαντικών αναγκών της πυροπροστασίας.

Ειδικότερα, ο Δήμαρχος Καρπενησίου αποφάσισε την απευθείας ανάθεση της προμήθειας 5.560 σωλήνων για τη μεταφορά νερού, στην εταιρεία με την επωνυμία Άνοδος Α.Ε συνολικού ποσού 10.463,12€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνεται με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίων από τον προμηθευτή και  την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών. Στη σύμβαση που θα συναφθεί  θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη και σύμφωνα με την τεχνική έκθεση εκτέλεση της προς ανάθεση εργασίας.