Σύσταση Επιτροπής της ΠΕ Ευρυτανίας για τον διαγωνισμό του οδικού δικτύου Αγράφων

0
1058

Σε εξέλιξη βρίσκεται ο διαγωνισμός για την ανάδειξη του αναδόχου για έργο ‘’ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ο∆ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ∆Ε ΑΓΡΑΦΩΝ’’ συνολικού προϋπολογισμού 1.000.000 ευρώ με ΦΠΑ. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών ορίστηκε η 5η Μαρτίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00π.µ. Προ ολίγων ημερών συστάθηκε και η Επιτροπή του διαγωνισμού, η οποία θα ελέγξει τους φακέλους με τις κατατεθείσες προσφορές, ώστε να επιλέξει τον ανάδοχο που θα πληροί τις προϋποθέσεις. Η Επιτροπή θα απαρτίζεται από τα Τακτικά μέλη και συγκεκριμένα την κα. Ιωάννα Νταλλή ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών υπάλληλο ∆ήµου Καρ/σίου, ως Πρόεδρο, την κα. Αικατερίνη Καρακώστα ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών υπάλληλο ΠΕ Ευρυτανίας, και τον κ. ∆ημήτριο Κεφαλά ΠΕ Γεωπονίας., υπάλληλο ∆ήµου Καρ/σίου. Ενώ ως Αναπληρωματικά μέλη ορίζονται οι κ. Βασίλειος Μαντέκας ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, υπάλληλος ∆ήµου Καρ/σίου και κ. ∆ημήτριος Πεταρούδης ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ, υπάλληλος ∆ήµου Καρ/σίου. Γραµµατέας της Επιτροπής ορίζεται η κ. Τριχιά Μαρία, υπάλληλος της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών µε αναπληρώτρια την κ. Ραπτάκη Όλγα.

Ανοίγουν οι φάκελοι στις 12-3-2019

Η αποσφράγιση των προσφορών, του ∆ιαγωνισµού θα πραγµατοποιηθεί µε ηλεκτρονικό τρόπο µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων(ΕΣΗ∆ΗΣ), την Τρίτη 12-3-2019 και ώρα 10.00π.µ. Τα µέλη της Επιτροπής δεν λαµβάνουν αποζηµίωση για την συµµετοχή τους. Η παρούσα Επιτροπή ισχύει και για επαναληπτικές δημοπρασίες του ίδιου έργου αν απαιτηθεί.