Χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισαν για τα τέλη Δήμου Καρπενησίου έτους 2021 για τη συγκοινωνία, την ακίνητη περιουσία και τα τροφεία σε μαθητική εστία και παιδικούς σταθμούς από το Δημοτικό Συμβούλιο Καρπενησίου. Ειδικότερα, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρπενησίου όσον αφορά τα τέλη για την αστική συγκοινωνία προτείνει η τιμή της μηνιαίας κάρτας απεριορίστων διαδρομών και εισιτηρίων για όσους χρησιμοποιούν το Αστικό Λεωφορείο για το έτος 2021 να παραμένει ίδια με την περσινή ως εξής: α) Για τους μαθητές και φοιτητές η τιμή 3,00 €, β)Για τους υπόλοιπους κατοίκους 10,00 €, γ) Για τους πολύτεκνους, τα τέκνα πολυτέκνων μέχρι 18 ετών, τους ηλικιωμένους άνω των 65 ετών 5,00 €, ενώ η τιμή του εισιτηρίου θα είναι  0,50 λεπτά. Για τη δημοτική συγκοινωνία η τιμή του εισιτηρίου θα είναι  2,00€. Η χρήση της δημοτικής συγκοινωνίας είναι δωρεάν για όσους κατέχουν την Κάρτα Δημότη -η οποία παρέχεται δωρεάν στους δημότες εφόσον υποβάλλουν αίτηση στο κεντρικό πρωτόκολλο του Δήμου προσκομίζοντας την ταυτότητά τους.

Για την ακίνητη περιουσία

Η Οικονομική Επιτροπή προτείνει να ορισθεί ενιαίος συντελεστής τέλους ακίνητης περιουσίας ΤΑΠ για όλες τις δημοτικές ενότητες του Δήμου Καρπενησίου στο 0,25/οοο. Για τις περιοχές της δημοτικής κοινότητας Καρπενησίου που δεν ισχύει ο αντικειμενικός  προσδιορισμός της αξίας των ακινήτων δηλαδή τις περιοχές που εντάχτηκαν στο σχέδιο πόλης (Πειραϊκή Πατραϊκή, Παλιάμπελα, Άγιος Γεώργιος, Παλιορούτι, Αγία Παρασκευή, Μύλοι)  θα ισχύσει η τιμή ζώνης της περιοχής που συνορεύει  και συγκεκριμένα  οι περιοχές Πειραϊκή Πατραϊκή, Παλιάμπελα, Άγιος Γεώργιος και Μύλοι εντάσσονται στη ζώνη Γ και οι περιοχές Παλιορούτι και Αγία Παρασκευή στη ζώνη Β. Στα κτίσματα εκτός σχεδίου στη Δημοτική Κοινότητα Καρπενησίου και στις υπόλοιπες τοπικές Κοινότητες να ορισθεί ίδια τιμή ζώνης με την περσινή δηλαδή 500,00 € ανά τ.μ για τη δημοτική κοινότητα Καρπενησίου και 293,00 € ανά τ.μ. για τις τοπικές κοινότητες. Γ) Οικόπεδα εκτός σχεδίου η τιμή ζώνης θα ανέρχεται στο ποσό των 79,24 ευρώ.

Τροφεία Παιδικού Σταθμού

Σχετικά με τους παιδικούς σταθμούς η Οικονομική Επιτροπή προτείνει την επιβολή μηνιαίας εισφοράς στις οικογένειες των φιλοξενούμενων παιδιών στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου, καθώς και των παιδιών που φιλοξενούνται σε άλλο Βρεφονηπιακό σταθμό ύστερα από προγραμματική συνεργασία αυτού με το Δήμο Καρπενησίου για το έτος 2021, ως εξής: Για εισόδημα από  0  €  έως  10.000  € συμμετοχή 10 €

Για εισόδημα από 10.001 €  έως 20.000  € συμμετοχή 20 €

Για εισόδημα από 20.001 €   έως 30.000  €  συμμετοχή 30 € 

Για εισόδημα από 30.001 €   και άνω συμμετοχή 45 €

Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις απαραίτητη κρίνεται η προσκόμιση δημοτικής ενημερότητας των γονέων κατά την εγγραφή. Η συμμετοχή για το 2ο ή 3ο παιδί είναι το 50% του αναλογούντος ποσού. Πολύτεκνοι και οικογένειες με γονέα ή παιδί με αναπηρία 67% και άνω απαλλάσσονται έως του ποσού των 30.000,00. Για μεγαλύτερο εισόδημα η συμμετοχή είναι 20 €. Μονογονεϊκές οικογένειες καταβάλλουν το 50% της κατηγορίας τους. Η οικονομική εισφορά θα καταβάλλεται άσχετα εάν τα βρέφη-νήπια σιτίζονται. Για τα βρέφη νήπια λοιπών αλλοδαπών γονέων, οι οποίοι δεν υποχρεούνται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης θα καταβάλλεται ανεξαρτήτως εισοδήματος το ποσό των 20 € μηνιαίως. Δεν καταβάλλονται τροφεία το μήνα Αύγουστο που διακόπτεται η λειτουργία των παιδικών σταθμών, καθώς και οποιονδήποτε μήνα που το παιδί δεν θα φιλοξενηθεί πέρα των 5 ημερών.

Τροφεία Μαθητικής Εστίας

Καμία μεταβολή δε θα σημειωθεί στα τροφεία της Μαθητικής Εστίας με αυτά να έχουν ως εξής: Μαθητές διαμονή € 15,00, Μαθητές διατροφή € 15,00, Σπουδαστές Ι.Ε.Κ. διαμονή € 15,00, Σπουδαστές Ι.Ε.Κ. διατροφή € 15,00, Νοσηλευτές διαμονή €15,00, Νοσηλευτές διατροφή € 15,00, Φοιτητές διαμονή € 30,00 και Εξωτερικοί (διατροφή) € 20,00. Το ύψος της εγγύησης για την αποκατάσταση ζημιών από τους οικότροφους ορίζεται στα € 45,00.