Δύο είναι οι κατηγορίες ιδιοκτητών οχημάτων που εξαιρούνται από
την καταβολή των Τελών Κυκλοφορίας 2021. Η πρώτη γίνεται εκούσια από
τον κάτοχο και βέβαια το όχημα δεν μπορεί να κυκλοφορήσει ενώ στην άλλη
περίπτωση οι κάτοχοι κινούν κανονικά το αυτοκίνητο χωρίς να καταβάλλουν
ούτε ένα ευρώ.
Οι κατηγορίες που απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής των
Τελών Κυκλοφορίας 2021
1.Προσωρινή ακινησία οχήματος
Όσοι καταθέσουν προσωρινά τις πινακίδες κυκλοφορίας μαζί με τις Άδειες
Κυκλοφορίας των οχημάτων τους στις κατά τόπους εφορίες πριν τις 31
Δεκεμβρίου 2020 δεν θα καταβάλλουν τα Τέλη Κυκλοφορίας 2021.
Ωστόσο σε περίπτωση που το υπουργείο Οικονομικών
δώσει παράταση στην εξόφληση των Τελών Κυκλοφορίας τότε θα πρέπει να
γνωρίζουν ότι μπορούν να καταθέσουν τις πινακίδες κυκλοφορίας τους
όποτε εκπνέει και η εξόφληση των Τελών Κυκλοφορίας 2021. Δηλαδή αν
υποθετικά παραταθεί η εξόφληση των Τελών Κυκλοφορίας 2021 έως τις 8
Ιανουάριου της επόμενης χρονιάς οι κάτοχοι οχημάτων έχουν το δικαίωμα να
καταθέσουν τις πινακίδες κυκλοφορίας στις κατά τόπους εφορίες έως την ίδια
ημερομηνία εξόφλησης των Τελών Κυκλοφορίας.
2.Οι γονείς ανήλικων ΑμεΑ
Το δικαίωμα της απαλλαγής από Τέλη Κυκλοφορίας των ανηλίκων
αναπήρων, δύναται να παραχωρείται στο πρόσωπο που ασκεί τη γονική
μέριμνα ή έχει την επιτροπεία του ανήλικου αναπήρου. Η παραχώρηση του
δικαιώματος απαλλαγής από τα Τέλη Κυκλοφορίας ισχύει μέχρι και το έτος
της ενηλικίωσης του αναπήρου και για ένα μόνο όχημα, έστω και αν το
πρόσωπο προς το οποίο παραχωρείται ασκεί τη γονική μέριμνα ή την
επιτροπεία σε περισσότερους του ενός ανηλίκους αναπήρους.
Οι κατηγορίες των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες
 Σοβαρή κινητική αναπηρία του ενός ή και των δύο κάτω άκρων με
συμμετοχή του ενός ή και των δύο άνω άκρων, με ποσοστό αναπηρίας
συνολικά όχι μικρότερο του 67% από το οποίο το 40% τουλάχιστον από
το ένα κάτω άκρο,
 Ολική και από τους δύο οφθαλμούς τύφλωση, με ποσοστό αναπηρίας
100%,
 Νοητική καθυστέρηση με δείκτη νοημοσύνης κάτω του 40%,
 Μεσογειακή αναιμία ή συγγενής αιμορραγική διάθεση (αιμορροφιλία),
 Δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία,
 Νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου ή μεταμόσχευση νεφρού,

Αυτισμό, εφ’ όσον αυτός συνοδεύεται από επιληπτικές κρίσεις ή
πνευματική καθυστέρηση ή οργανικό ψυχοσύνδρομο και, εξαιτίας των
παθήσεων αυτών ο παθών έχει καταστεί ανάπηρος, με συνολικό
ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω, και είναι ανίκανος για εργασία
και έχει ανάγκη βοήθειας.(Πηγή: Newsauto)