Τέλος στην ‘ομηρία’ των εργαζομένων στο «Βοήθεια στο σπίτι»

1654

Η απόφαση του ΔΣ Καρπενησίου που αλλάζει τα δεδομένα του προγράμματος σε Καρπενήσι και Άγραφα

Το Δημοτικό Συμβούλιο Καρπενησίου αποφάσισε ακολουθώντας τις διατάξεις του άρθρου 91 του Ν. 4583/2018 (ΦΕΚ 212/18-12-2018 τ.Α’.) την ένταξη των υπηρεσιών του Προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι” στις μόνιμες κοινωνικές δομές των ΟΤΑ που συμμετείχαν μέχρι τώρα στο Πρόγραμμα, βάζοντας ένα τέλος στο αβέβαιο καθεστώς που μέχρι τώρα ίσχυε στη δομή αυτή σε όλη τη χώρα αλλά και στους Δήμους Καρπενησίου και Αγράφων.

Ο Δήμαρχος Καρπενησίου δήλωσε στον Ευρυτανικό Παλμό: «Την βοήθεια στο σπίτι την ψηφίσαμε τελικά και πλέον ζητάμε κάλυψη όλων των θέσεων, δηλαδή σε κάθε δομή θα υπάρχουν τρείς θέσεις νοσηλεύτρια, οικιακή βοηθός και κοινωνική λειτουργός έτσι ώστε με την κάλυψη αυτών των θέσεων θα είναι και οι έξι δομές του Δήμου Καρπενησίου σε πλήρη σύνθεση. Ο Δήμος Καρπενησίου προέβη στην σύνταξη και τροποποίηση του οργανισμού του, η οποία περιλαμβάνει τις θέσεις του βοήθεια στο σπίτι, με στόχο όλες οι δομές να είναι απόλυτα καλυμμένες. Πιστεύουμε ότι με την ολοκλήρωση της διαδικασίας της υποβολής αιτήσεων και της πρόσληψης όλων των θέσεων που θα προκηρυχθούν έχουμε διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία μιας πολύ σημαντικής δομής που από δω και πέρα θα τη λειτουργεί ο δήμος και είναι πολύ σημαντική για τους δημότες μας».

Μοριοδότηση- προσόντα διορισμού

Κατά παρέκκλιση της περίπτωσης Β΄ της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 2190/1994, ως προς το σύνολο των προσλήψεων τακτικού προσωπικού που πραγματοποιούνται με την ειδική διαδικασία του παρόντος, η εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης, εφόσον έχει διανυθεί χωρίς διακοπή μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, σε αντίστοιχες θέσεις παροχής υπηρεσιών κατ’ οίκον φροντίδας ή κατ’ οίκον νοσηλείας ηλικιωμένων ανασφάλιστων, ΑμεΑ και οικονομικά αδύναμων πολιτών, στους οικείους Ο.Τ.Α. ή σε νομικά πρόσωπα των οικείων Ο.Τ.Α., βαθμολογείται με δεκαεπτά (17) μονάδες ανά μήνα και για συνολική εμπειρία μέχρι ογδόντα τέσσερις (84) μήνες. Υποψήφιοι που πληρούν το κριτήριο της εντοπιότητας, δεν προτάσσονται των υποψηφίων που αποδεικνύουν την ειδική εμπειρία του προηγούμενου εδαφίου.

Δέσμευση 10ετούς υπηρεσίας

Όσοι διορίζονται στις θέσεις που συνιστώνται, δεσμεύονται να υπηρετήσουν στη θέση διορισμού τους επί τουλάχιστον δέκα (10) έτη από το διορισμό τους και, μέχρι τη συμπλήρωση του διαστήματος αυτού, δεν αναλαμβάνουν καθήκοντα άλλα από εκείνα που αφορούν στην παροχή των υπηρεσιών του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» και δεν μετακινούνται, αποσπώνται ή μετατάσσονται σε άλλες θέσεις.

Δαπάνες μισθοδοσίας

Το κόστος μισθοδοσίας των υπαλλήλων που θα παρέχουν τις υπηρεσίες του προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι” καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Για τη μισθολογική δαπάνη του προσωπικού που στελεχώνει τις οργανικές θέσεις της παραγράφου 1, από το 2020 και εφεξής, εγγράφεται ειδική πίστωση στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία αποδίδεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών στους δικαιούχους δήμους. Ειδικά για το οικον. έτος 2019, η ανωτέρω μισθολογική δαπάνη καλύπτεται από τις πιστώσεις του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», οι οποίες μεταφέρονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών και αποδίδονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών στους δικαιούχους δήμους.

Περαιτέρω η τροποποίηση του ΟΕΥ θα πρέπει να συμπεριλάβει και τις αρμοδιότητες του προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» στην πλέον πρόσφορη οικεία οργανική μονάδα στην οποία θα ενσωματώσει το πρόγραμμα.

Υλοποίηση του Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι στο Δήμο Καρπενησίου

Ο Δήμος Καρπενησίου, υλοποιεί το Πρόγραμμα «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» από το 2011 ως εξής:
1. Για τις Δημοτικές Ενότητες Καρπενησίου, Δομνίστας, Ποταμιάς, Προυσού και Φουρνάς μέσω της Κοινωφελούς Επιχείρησης (Ενιαία Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού Παιδείας Προστασίας Αλληλεγγύης – Ε.Κ.Ε.Π.Π.Π.Α.Δ.Η.Κ).
2. Για τη Δημοτική Ενότητα Κτημενίων μέσω της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας της Αυτοδιοίκησης “ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ»
3. Παρέχει μέσω της Κοινωφελούς Επιχείρησης (Ενιαία Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού Παιδείας Προστασίας Αλληλεγγύης – Ε.Κ.Ε.Π.Π.Π.Α.Δ.Η.Κ) το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» στο Δήμο Αγράφων και συγκεκριμένα στις Δ.Ε. Αγράφων, Απεραντίων Ασπροποτάμου, Βίνιανης και Φραγκίστας.

Σε καμία δομή δεν απασχολείται προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Σύμφωνα με τις διατάξεις, θα υποβάλει ο Δήμος Καρπενησίου στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας απόφαση τροποποίησης του ΟΕΥ του Δήμου, για σύσταση είκοσι τεσσάρων (24) οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού των ιδίων κλάδων και κατηγοριών και του ίδιου αριθμού με τις θέσεις προσωπικού ΙΔΟΧ που απασχολείται σήμερα, κατά την έναρξη ισχύος του νόμου, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» στην «Ε.Κ.Ε.Π.Π.Π.Α.Δ.Η.Κ» και την ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ και συγκεκριμένα:
Επτά θέσεις (7) ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών
Επτά (7) θέσεις ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών/τριών
Δέκα θέσεις (10) ΥΕ Οικιακών Βοηθών

Ακόμη πλέον των οργανικών αυτών, μπορούν να συστήσουν και οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού, αριθμού ίσου με το επτά τοις εκατό (7%) αυτών, σε κλάδους και κατηγορίες επιλογής του οικείου Ο.Τ.Α. και πάντως συναφείς με την παροχή των υπηρεσιών του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», οι οποίες καλύπτονται κατά τις αναλογίες και με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 3 του ν. 2643/1998 (A΄220).
Για το Δήμο μας και για τις είκοσι τέσσερεις θέσεις που συστήνονται αναλογούν δύο ακόμη θέσεις, οπότε θα συσταθεί μία θέση μόνιμου προσωπικού κατηγορίας ΤΕ του κλάδου Κοινωνικών Λειτουργών για τη Δομή Βοήθεια στο Σπίτι της Δημοτικής Ενότητας Κτημενίων και μία θέση κλάδου ΤΕ Νοσηλευτών για την Δομή Βοήθεια στο Σπίτι της Δημοτικής Ενότητας Φουρνάς
Το κόστος μισθοδοσίας των υπαλλήλων που θα παρέχουν τις υπηρεσίες του προγράμματος “ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ” καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.