Μέχρι 5 Φεβρουαρίου οι αιτήσεις

Τα ΕΛΤΑ θα προχωρήσουν στην πρόσληψη εποχικού προσωπικού για τα καταστήματα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδος. Μεταξύ άλλων, έχει προκηρυχθεί και θέση στο κατάστημα της Γρανίτσας του Δήμου Αγράφων.

Πρόκειται για πρόσληψη προσωπικού, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου διάρκειας δύο (2) µηνών πλήρους απασχόλησης ενός (1) ατόµου, ∆Ε ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ, για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών των Μονάδων Ταχυδροµικού Έργου των Ελληνικών Ταχυδροµείων ΑΕ, που εδρεύουν στο Νοµό Ευρυτανίας. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν µαζί µε τα σχετικά δικαιολογητικά αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, στην ακόλουθη διευθύνση: ΕΛΤΑ, Κατάστηµα Γρανίτσας, ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑ 56, ΤΚ 360 72 ΓΡΑΝΙΤΣΑ, ώρες υποβολής 08.30-13.00, Τηλ.22370-61218 Υπεύθυνος : κ. Ντασιώτης Θωµάς.

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 30/01/2020 και λήγει στις 05/02/2020.