Η προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου Αγράφων και Δήμου Καρπενησίου

Έγκριση από το δημοτικό συμβούλιο Δήμου Καρπενησίου έλαβε η Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου Καρπενησίου και Δήμου Αγράφων για την μεταφορά Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Αγράφων στο ΧΥΤΑ Λαμίας. Η εν λόγω σύμβαση αφορά τη δέσμευση από το Δήμο Καρπενησίου της υπηρεσίας της μεταφοράς των απορριμμάτων του Δήμου Αγράφων από το ΣΜΑ Καρπενησιού στο ΧΥΤΑ της Λαμίας για υγειονομική ταφή. Σκοπός της σύμβασης είναι η ορθολογική οργάνωση και η ολοκληρωμένη διαχείριση των αποβλήτων της περιοχής αρμοδιότητας του Δήμου Αγράφων, λαμβάνοντας υπόψη το οικονομικό και κοινωνικό κόστος, με στόχο τη μείωση των επιβλαβών συνεπειών για την υγεία των κατοίκων και το περιβάλλον, την προστασία τους, και με αναμενόμενο αποτέλεσμα τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής. Το τέλος μεταφόρτωσης για κάθε εισερχόμενη ποσότητα αστικών αποβλήτων του Δήμου Αγράφων στο ΣΜΑ Καρπενησίου ορίζεται στο ποσό των 20 ευρώ/τόνο. Στο οριζόμενο τέλος περιλαμβάνονται και όλες οι κατά νόμο κρατήσεις. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 30.000€ ετησίως σύμφωνα με τις ποσότητες του Δήμου Αγράφων, που θα μεταφερθούν στο ΣΜΑ Καρπενησίου, οι οποίες υπολογίζονται σε 1.500,00 τόνους ετησίως σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία και θα πιστοποιούνται και με τις επίσημες ποσότητες του ΦΟΔΣΑ. Το ποσό αυτό βαρύνει στο σύνολό του τον Δήμο Αγράφων που αναλαμβάνει την ευθύνη εγγραφής σχετικού κονδυλίου στον προϋπολογισμό του και η εκκαθάριση θα γίνεται ανά τρίμηνο. Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται στα 2 έτη. Οι συμβαλλόμενοι φορείς συμφωνούν στη συγκρότηση Κοινής Επιτροπής για την Παρακολούθηση της εφαρμογής της σύμβασης. Η Κοινή Επιτροπή θα είναι τριμελής και θα απαρτίζεται από δημοτικούς συμβούλους, δύο εκπρόσωπους του Δήμου Καρπενησίου και έναν εκπρόσωπο του Δήμου Αγράφων.