Την αναμόρφωση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021 αναμένεται να εγκρίνει το Δ.Σ. Δήμου Καρπενησίου και η εγγραφή στον προϋπολογισμό 2021 έργων-μελετών και υπηρεσιών. Ειδικότερα, σε αυτό προστίθεται το έργο αποκατάστασης βλαβών από την κακοκαιρία στις Κοινότητες Μεγάλου Χωριού, Καρίτσας και οικισμό Γοργιανάδων, ποσού 189.000,00 ευρώ, η Συγκοινωνιακή μελέτη-Προσδιορισμός αστικής γραμμής Δήμου Καρπενησίου ποσού 14.500,00 ευρώ με αναπροσαρμογή του κόστους της μελέτης, η εκπόνηση μελετών, η παροχή υπηρεσιών προετοιμασίας και σύνταξης φακέλου για διαμόρφωση-αποκατάσταση παλαιού νεκροταφείου Καρπενησίου και περιβάλλοντος χώρου, η προμήθεια και εγκατάσταση πυρασφάλειας-πυροπροστασίας παιδικών σταθμών, η παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την εκπόνηση έκθεσης ανάλυσης ενεργειακών αναγκών του Δήμου Καρπενησίου, η διαχείριση και Διάθεση Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) και η παροχή εργασιών εγκατάστασης δικτύου Wi-Fi στη Μαθητική Εστία. Από τις τροποποιήσειςπροκύπτει μείωση του αποθεματικού κατά  44.700 €, ενώ το σύνολο των έργων ανέρχεται στο ποσό των 143.700,00 ευρώ από τις 99.000,00 ευρώ που είχε αρχικά υπολογιστεί.

Το νέο Τεχνικό Πρόγραμμα

Παράλληλα το Δ.Σ. Δήμου Καρπενησίου θα κληθεί σήμερα να οριστικοποιήσει και το Τεχνικό πρόγραμμα έτους 2022, με συνολικό προϋπολογισμό που ανέρχεται στα  13.246.013,12€. Το ποσό αυτό θα διαφοροποιηθεί κατά τη διάρκεια του έτους με αναμορφώσεις που θα εγκριθούν μετά την ένταξη έργων που αναμένονται. Βασική επιδίωξή του είναι η προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης του Δήμου με πρώτη προτεραιότητα ζητήματα που άπτονται της βελτίωσης της καθημερινότητας των πολιτών με στοχευμένες παρεμβάσεις.

Το Τεχνικό Πρόγραμμα νέων έργων για το 2022 ανέρχεται στο ποσό των 811.997,84 ευρώ (ΣΑΤΑ 2022 696.450,00, ΣΑΤΑ2021111.500,00€ και 19.047,84 Ανταποδοτικά Τέλη ΑΠΕ).

Αναλυτικότερα, οι χρηματοδοτήσεις προέρχονται από:

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ: 536.900,84,

ΕΣΠΑ: 2.545.193.04,

ΘΗΣΕΑΣ: 32.885,25,

ΣΑΤΑ 2010-2020: 688.068,67,

ΣΑΤΑ 2021: 1.246.350,90,

ΣΑΤΑ 2022: 696.450,00,

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ: 1.548.688,58,

ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ: 1.078.395,85,

ΣΑΕ 566: 163,56,

ΠΔΕ- ΣΑΕ066: 3.491.310,25,

LEADER: 441.071,17,

ΣΑΕ 571: 243.773,63,

ΣΑΕ 572: 200.000,00,

ΣΑΕ055: 473.174,12,

ΔΩΡΕΑ: 4.539,42 και

ΑΝΤΑΠΟΔ.ΤΕΛΗ: 19.047,84.

Ο Δήμος τόνισε, ότι θα συνεχίσει να διεκδικεί χρηματοδοτήσεις από ευρωπαϊκά ή αλλά χρηματοδοτικά εργαλεία για να προγραμματίζει και να υλοποιεί έργα υποδομής.