Στη σύνταξη του Τεχνικού Προγράμματος για το έτος 2022 προέβη ο Δήμος Αγράφων, προκειμένου να εκτελεστούν μια σειρά από έργα που θα συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Τα Συμβούλια των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Αγράφων, υπέβαλλαν, τις ιεραρχημένες εισηγήσεις τους, σχετικά με τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν στα διοικητικά όρια της καθεμίας. Κατόπιν, το σχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Αγράφων, για το έτος 2022, συντάχθηκε από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών Πολεοδομίας & Πολιτικής Προστασίας σε συνεργασία με την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου και με βάση τον πραγματικό τεχνικό, οικονομικό και χρονικό προγραμματισμό.

Μετά την επεξεργασία όλων των στοιχείων και την ιεράρχηση αναγκών τόσο από το Δήμαρχο και τους Αντιδημάρχους του Δήμου Αγράφων, έγινε η κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος, το οποίο μαζί με τον προϋπολογισμό θα αποτελέσει το βασικότερο εργαλείο για την εύρυθμη λειτουργία και την ανάπτυξη του Δήμου, αλλά και των οικονομικών δεσμεύσεων για τον προγραμματισμό του 2022, όπως αναφέρει ο Δήμος.

Στο Τεχνικό Πρόγραμμα που παρουσιάζεται, έγινε προσπάθεια να απεικονισθούν με ρεαλιστικό τρόπο οι ανάγκες του Δήμου σε τεχνικά έργα και μελέτες για το επόμενο έτος, λαμβάνοντας υπόψη και τα σημερινά οικονομικά δεδομένα. Η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου, παρείχε τα απαραίτητα οικονομικά στοιχεία για τα χρηματικά υπόλοιπα των έργων που συνεχίζονται και πιθανόν δε θα έχουν ολοκληρωθεί, είτε ως προς το φυσικό, είτε ως προς το οικονομικό αντικείμενό τους έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021. Επίσης έθεσε τους οικονομικούς περιορισμούς, ώστε ο Δήμος να μπορεί να ανταποκριθεί στις ταμειακές απαιτήσεις του, γνωρίζοντας τις οικονομικές δυνατότητες του Δήμου και τη διάθεση εσόδων από ΣΑΤΑ.

Το Τεχνικό Πρόγραμμα περιλαμβάνει: Έργα που εκτελούνται, βρίσκονται σε εξέλιξη και ίσως δεν θα έχουν ολοκληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2021, Νέα έργα – Επενδύσεις και Παλαιές μελέτες. Τα παραπάνω χρηματοδοτούνται κυρίως από Ιδίους Πόρους, ΣΑΤΑ, ΕΣΠΑ 2014-2020, LEADER και ΠΔΕ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Έργα που θα ενταχθούν σε άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα θα εγγραφούν αυτομάτως στο τεχνικό πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό έτους 2022, με την απόφαση ένταξής του. Ο συνολικός προϋπολογισμός του Τεχνικού Προγράμματος για το έτος 2022, ανέρχεται στα 13.951.885,39 €.

Η ψήφιση όμως του Τεχνικού Προγράμματος δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί, καθώς στην συνεδρίαση που είχε οριστεί με θέμα την ψήφισή του η Αντιπολίτευση δεν ψήφισε ΥΠΕΡ, με αποτέλεσμα η εξέλιξη των προγραμματισμένων έργων να καθυστερεί.

Τα έργα που περιλαμβάνει το υπό ψήφιση Τεχνικό Πρόγραμμα του 2022, είναι: