Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, καθώς και για την αντιμετώπιση έκτακτης και σοβαρής ανάγκης επιτρέπεται να χορηγούνται στους οικονομικά αδύνατους κατοίκους και πολύτεκνους είδη διαβιώσεως ή περιθάλψεως, κυρίως ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής, με απόφαση του δημοτικού και κοινοτικού συμβουλίου. Με τους ίδιους όρους επιτρέπεται να χορηγούνται χρηματικά βοηθήματα. Τα βοηθήματα αυτά είναι αφορολόγητα, δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν κατάσχονται ούτε συμψηφίζονται με ήδη βεβαιωμένα χρέη προς Δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία, Ο.Τ.Α. και νομικά πρόσωπα αυτών ή πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζονται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε άλλης παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να λάβει υπόψη του την από 11/01/2022 αίτηση του κατοίκου Κρέντης του Δήμου Αγράφων με την οποία ζητά την χορήγηση έκτακτης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης, καθώς και την από 01/02/2022 εισήγηση του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Καρπενησίου στην οποία, αναφέρεται:

Συγκεκριμένα αναφέρει ότι ο συγκεκριμένος δημότης αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας και χρήζει συχνής ιατρικής παρακολούθησης και εξετάσεων. Δεν έχει οικογενειακό περιβάλλον και κανένα εισοδηματικό πόρο. Για τους ανωτέρω λόγους το ΔΣ καλείται να εγκρίνει την χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης στον ανωτέρω Δημότη του Δήμου Αγράφων, προκειμένου να καλυφθούν τα έξοδα εξετάσεων και θεραπειών που λαμβάνουν χώρα εκτός Ευρυτανίας, ύστερα από σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει και την εξειδίκευση πίστωσης για την κάλυψη δαπάνης έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, η οποία είναι εγγεγραμμένη στον Προϋπολογισμό Ο.Ε. 2022 του Δήμου Αγράφων.

Κατόπιν της εισήγησης του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Καρπενησίου προτείνεται:

Η χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ στο δημότη προκειμένου να καλυφθούν τα έξοδα εξετάσεων και θεραπειών που λαμβάνουν χώρα εκτός Ευρυτανίας.