Την Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2023 θα πραγματοποιηθεί η 1η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Αγράφων με μεικτό τρόπο (δια ζώσης και μέσω τηλεδιάσκεψης).

Δεκατέσσερα (14) είναι τα θέματα για τα οποία τα μέλη της Επιτροπής θα κληθούν να λάβουν αποφάσεις. Αυτά αφορούν την αποδοχή χρηματοδότησης του ΥΠΕΣ για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών, λόγω της επιβάρυνσης των προϋπολογισμών των Δήμων από την αύξηση του ενεργειακού κόστους, την έγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγή του υπολόγου κ. Νικόλαου Μαρούλη, την αποδοχή ποσού από ΚΑΠ έτους 2022 για την υλοποίηση δράσεων διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς, την έγκριση πρακτικού Ι-γ του διαγωνισμού του έργου «Ασφαλτόστρωση Αγροτικών Οδών Δήμου Αγράφων» και την κατακύρωση αναδόχων του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία που έχει τίτλο: «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για τον καθαρισμό δρόμων ενόψει της χειμερινής περιόδου στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Αγράφων», με αριθμό Διακήρυξης 9298/22-11-2022.

Επίσης θα συζητηθεί η αποδοχή A’ Κατανομής 2023 από τους ΚΑΠ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου Αγράφων, η διενέργεια διεθνούς, δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού -κάτω των ορίων- με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ – Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών & Κατάρτιση των όρων της διακήρυξης για την: Προμήθεια ενός (1) ελαστικοφόρου αρθρωτού φορτωτή για τον Δήμο Αγράφων στο πλαίσιο του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», εκτιμώμενης αξίας 155.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ 24%) και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο της 1ης Υποχρεωτικής Αναμόρφωσης  προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Δήμου Αγράφων και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, έτους 2023, η τροποποίηση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) Δήμου Αγράφων, έτους 2023, μετά την 1η Υποχρεωτική Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού έτους 2023.

Επιπλέον θα συζητηθούν: Η συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών για έργα συνολικού προϋπολογισμού μέχρι 1.000.000,00€, βάσει του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 108 του Ν.4782/2021, για το έτος 2022, η συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών και εργασιών για το έτος 2023, η συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης  δημοσίων συμβάσεων προμηθειών για το έτος 2023, η συγκρότηση επιτροπής εξέτασης – αξιολόγησης ενστάσεων & προσφυγών διαδικασιών σύναψης  δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών για το έτος 2023 βάσει του Ν. 4412/2016 και η εξειδίκευση των πιστώσεων για τις προγραμματισμένες πολιτιστικές εκδηλώσεις και δράσεις του Δήμου Αγράφων (Φεβρουαρίου) εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό για το έτος 2023.