Δια περιφοράς  θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2020, η 10η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, λόγω των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Με εννιά ζητήματα ημερήσιας διάταξης θα συζητηθούν και θα αποφασιστούν θέματα επί αιτήσεων Δημοτών που ζητούν διαγραφή βεβαιωθέντων τελών Ύδρευσης – Αποχέτευσης, η Συγκρότηση επιτροπής Διενέργειας διαγωνισμών για έργα συνολικού προϋπολογισμού μέχρι 60.000,00€, βάσει του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, για το έτος 2020, οι εγκρίσεις πρακτικού Ι του διαγωνισμού: – του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Τ.Κ.ΚΕΔΡΩΝ Δ.Ε.ΑΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ» και λήψη απόφασης παράτασης ισχύος των προσφορών και εγγυητικών επιστολών συμμετοχής, – του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Τ.Κ.ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΑΣ Δ.Ε.ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ» και λήψη απόφασης παράτασης ισχύος των προσφορών και εγγυητικών επιστολών συμμετοχής, – του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ Τ.Κ.ΑΓΡΑΦΩΝ Δ.Ε.ΑΓΡΑΦΩΝ» και λήψη απόφασης παράτασης ισχύος των προσφορών και εγγυητικών επιστολών συμμετοχής, -του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΡΕΝΤΗΣ Τ.Κ.ΚΕΡΑΣΟΧΩΡΙΟΥ Δ.Ε.ΒΙΝΙΑΝΗΣ» και λήψη απόφασης παράτασης ισχύος των προσφορών και εγγυητικών επιστολών συμμετοχής, -του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Τ.Κ.ΛΕΠΙΑΝΩΝ Δ.Ε.ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ» και λήψη απόφασης παράτασης ισχύος των προσφορών και εγγυητικών επιστολών συμμετοχής. Επίσης θα αποφασιστεί αν θα δοθεί παράταση ισχύος των προσφορών και εγγυητικών επιστολών συμμετοχής του διαγωνισμού του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΕΡΑΣΟΧΩΡΙΟΥ Τ.Κ.ΚΕΡΑΣΟΧΩΡΙΟΥ ΔΕ ΒΙΝΙΑΝΗΣ», καθώς και η έκδοση εντάλματος προπληρωμής, για παραλλαγή δικτύου δημοτικού φωτισμού- τοποθέτηση Φωτιστικών Σωμάτων και ορισμός υπολόγου.