Τη συντήρηση και επισκευή των δικτύων ύδρευσης όλων των Δημοτικών Ενοτήτων του ψήφισε ο Δήμος Καρπενησίου

4112

Το δίκτυο ύδρευσης των Δημοτικών ενοτήτων Δομνίστας, Κτημενίων, Ποταμιάς, Προυσού και Φουρνάς, αποφάσισε ο Δήμος Καρπενησίου, προκειμένου να αποκατασταθούν όλες οι βλάβες, όπου αυτές υπάρχουν.

Η αναγκαιότητα για τη συντήρηση και επισκευή δικτύων ύδρευσης όλων των Δημοτικών ενοτήτων κρίνεται απαραίτητη, αφού και από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου έχει δοθεί σχέδιο απόφασης ανάληψης υποχρέωσης των συγκεκριμένων δαπανών, βαρύνοντας τους προϋπολογισμούς του Δήμου για το 2017 και 2018.

Η οικονομική επιτροπή έχοντας υπόψη όλες τις σχετικές διατάξεις, τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου όπως ψηφίστηκε με την απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου και μετά από διαλογική συζήτηση, αποφάσισε ομόφωνα την διάθεση των παρακάτω πιστώσεων:

  1. Συντήρηση – επισκευή δικτύων ύδρευσης ΔΕ Δομνίστας 2017(υπάρχουσα πίστωση 4.650€ για το 2017 & υποχρέωση δέσμευσης 13.950,00 € στον προϋπολογισμό του 2018)
  2. Συντήρηση – επισκευή δικτύων ύδρευσης ΔΕ Κτημενίων 2017(υπάρχουσα πίστωση 3.875 € για το 2017 & υποχρέωση δέσμευσης 11.755,00 € στον προϋπολογισμό του 2018)
  3. Συντήρηση – επισκευή δικτύων ύδρευσης ΔΕ Ποταμιάς 2017(υπάρχουσα πίστωση 4.280 € για το 2017 & υποχρέωση δέσμευσης 12.840,00 € στον προϋπολογισμό του 2018)
  4. Συντήρηση – επισκευή δικτύων ύδρευσης ΔΕ Προυσού 2017(υπάρχουσα πίστωση 4.650 € για το 2017 & υποχρέωση δέσμευσης 13.950,00 € στον προϋπολογισμό του 2018)
  5. Συντήρηση – επισκευή δικτύων ύδρευσης ΔΕ Φουρνάς 2017(υπάρχουσα πίστωση 3.910 € για το 2017 & υποχρέωση δέσμευσης 11.720,00 € στον προϋπολογισμό του 2018)