Ο Αντιδήμαρχος Καρπενησίου κ. Κουτρομάνος Ταξιάρχης, εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο, την ένταξη του Αθλητικού Κέντρου Καρπενησίου στο  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», με τίτλο «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ-ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ».

Συγκεκριμένα, στην εισήγησή του αναφέρει ότι η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, προέβη σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους ενδιαφερόμενους (δυνητικούς δικαιούχους) Δήμους, για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 03 «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης  (ΕΤΠΑ) και συγκεκριμένα στην αρ.083 /Α/Α ΟΠΣ 2419 πρόσκληση με τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ».

Ειδικότερα στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης οι αιτήσεις χρηματοδότησης που θα υποβληθούν πρέπει να αφορούν στην υλοποίηση παρεμβάσεων αποκατάστασης και ανάδειξης του κτιριακού αποθέματος των Δήμων.

Κάθε Δήμος δύναται να υποβάλλει μία και μοναδική πρόταση χρηματοδότησης της οποίας ο επιλέξιμος προϋπολογισμός θα είναι μέχρι 2.500.000 €.

Το κτίριο πρέπει να είναι ιδιοκτησίας του Δήμου (>=500 τ.μ.) ή να έχει παραχωρηθεί σε αυτόν από Δημόσιο Φορέα για χρονικό διάστημα άνω των (15) ετών και να αξιοποιηθεί τουλάχιστον 80% της επιφάνειας για αθλητικές, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες που θα παρέχει ο Δήμος ή αρμόδιος φορέας του χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα στους πολίτες και αξιοποίηση   μέχρι 20%  της επιφάνειας για οικονομικές δραστηριότητες οι οποίες θα είναι υποχρεωτικά βοηθητικές και συνυφασμένες με την κύρια χρήση. Οι οικονομικές δραστηριότητες θα ασκηθούν αποκλειστικά από ιδιώτες μέσω εκμίσθωσης που θα προκύψει μετά από διαγωνιστική διαδικασία. Στην περίπτωση αυτή το ποσοστό της επιλέξιμης συγχρηματοδοτούμενης Δημόσιας Δαπάνης θα ανέρχεται στο 100% της επιλέξιμης δαπάνης και ο επιλέξιμος Π/Υ θα είναι μέχρι 2.500.000 €.

Η μελέτη που εκπονείται από την τεχνική υπηρεσία και εμπίπτει στην ανωτέρω δράση είναι: «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ-ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ».

Καλείται το Δ.Σ. να αποφασίσει :

  1. Για την έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Καρπενησίου ως Δικαιούχου στην πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία για το έργο: «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ-ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ»
  1. Για την έγκριση των προμελετών του ανωτέρω έργου.
  2. Για την εξουσιοδότηση του Δημάρχου να προβεί σε όλες τις Προενταξιακές Ενέργειες για την υποβολή φακέλου πρότασης