Σε προσλήψεις με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου προχωρά ο Δήμος Αγράφων για να καλύψει τις έκτακτες ανάγκες του. Αναλυτικότερα, ο Δήμος προσλαμβάνει (3) άτομα, ειδικότητας ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου, διάρκειας δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση προβλημάτων που υπάρχουν στο Δήμο και συγκεκριμένα, κατόπιν πολλών αιτημάτων και παραπόνων από αγρότες, κτηνοτρόφους, και συνδημότες. Ο Δήμος Αγράφων κρίνει απαραίτητο να προβεί στην συντήρηση των αγροτικών και λοιπών χωμάτινων δρόμων του Δήμου. Πολλοί δημότες που ασκούν το επάγγελμα του αγρότη- κτηνοτρόφου, λόγω των εργασιών τους, θέλουν να έχουν κατάλληλη πρόσβαση µέσω των αγροτικών δημοτικών οδών στα χωράφια τους και τα ποιμνιοστάσιά τους. Ο Δήμος Αγράφων, µε τους τριάντα δυο (32) συνολικά οικισμούς, είναι κατεξοχήν αγροτικός Δήμος και η αγροτική οδοποιία ανέρχεται σε πολλά χιλιόμετρα. Ακόμη, αφενός η έλλειψη χειριστών Μηχανημάτων έργου, αφού ο Δήμος διαθέτει μόνο ένα(1) χειριστή  μηχανήματος έργου και αφετέρου το γεγονός ότι διαθέτει επτά (7) μηχανήματα έργου (3 διαμορφωτές γαιών, 3 τσάπες και 1 φορτωτή) με αποτέλεσμα να αδυνατεί να συντηρήσει την αγροτική οδοποιία, κυρίως εν όψει του χειμώνα, για το λόγο αυτό είναι επιτακτική η ανάγκη πρόσληψης προσωπικού. Η παραπάνω σύμβαση δεν θα υπερβαίνει τους 2 μήνες. Η δαπάνη μισθοδοσίας του προσωπικού αυτού θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Αγράφων οικ. έτους 2019.