Η γνώμη του Παρατηρητηρίου

Στην τροποποίηση του Προϋπολογισμού έτους 2021 Δήμου Καρπενησίου προέβη ο Δήμος μετά τη γνώμη του Παρατηρητηρίου. Αναλυτικότερα, ο Δήμος Καρπενησίου  μετά τη γνώμη  του  Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας έχει  συμμορφωθεί  ως  προς  τον προσδιορισμό του ποσού της Ομάδας εσόδων Ι όπου εντοπίστηκε παράβαση των οδηγιών ΚΥΑ. Το ποσό που είχε οριστεί στη συγκεκριμένα Ομάδα Εσόδων από τον Προϋπολογισμό ανέρχονταν στα 2.866.690,00 ευρώ, ενώ σύμφωνα με την οδηγία ΚΥΑ το ποσό αυτό ανέρχονταν στα 2.838.958,91ευρώ. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να σημειώνεται διαφορά της τάξης των -27.731,09 ευρώ. Επομένως, το Παρατηρητήριο αποφάσισε ότι ο Προϋπολογισμός 2021 είναι ισοσκελισμένος, αλλά ο Δήμος δεν έχει  τηρήσει τις οδηγίες που δόθηκαν με την ΚΥΑ. Είναι λοιπόν απολύτως αναγκαία σύμφωνα με το Παρατηρητήριο η προσαρμογή των εγγραφών του σχεδίου του Προϋπολογισμού σύμφωνα με τα προαναφερθέντα στοιχεία, ώστε κατά τον έλεγχο που θα διενεργηθεί από την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση να αποφευχθεί η αναπομπή του Προϋπολογισμού και να διασφαλιστεί η ολοκλήρωση του ελέγχου του και η επικύρωσή του μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020. Τα μέλη της οικονομικής επιτροπής κ.Χρήστος Κακαβάς και Ιωάννης Ίβρος δήλωσαν “παρών” επιφυλασσόμενοι να διατυπώσουν τη γνώμη τους στο Δημοτικό συμβούλιο κατά την ψήφιση του προϋπολογισμού.