Την τροποποίηση του σχεδίου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Αγράφων αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή Αγράφων. Οι παρακάτω τροποποιήσεις σκοπό έχουν να εξυπηρετούν την εύρυθμη λειτουργία και την εναρμόνιση με τα νέα δεδομένα που ισχύουν για τους ΟΤΑ α ́ βαθμού.
Ειδικότερα, αποφασίστηκε η τοποθέτηση γραφείων με παρεμφερείς αρμοδιότητες κάτω από το ίδιο τμήμα. Ένα από τα προβλήματα του Δήμου είναι το μικρό σε ποσότητα προσωπικό. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα υπάλληλοι να τοποθετούνται σε περισσότερα του ενός γραφεία, διαφορετικών τμημάτων, με την διαδικασία των παράλληλων καθηκόντων. Λόγω του προσωρινού χαρακτήρα των παράλληλων καθηκόντων το πρόβλημα δε λύνονταν και έτσι τα γραφεία έμεναν χωρίς υπάλληλο.
Στο νέο ΟΕΥ, γραφεία όπως Μισθοδοσία και Ανθρωπινού Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας, μπαίνουν στο ίδιο τμήμα και μπορεί να τοποθετηθεί υπάλληλος και για τα δύο χωρίς να δημιουργείται πρόβλημα στην λειτουργία τους. Επίσης στο νέο ΟΕΥ προστίθενται νέα γραφεία και αρμοδιότητες, οι οποίες είτε προβλέπονται εκ του νόμου (λ.χ. Αυτοτελές Γραφείο Εσωτερικού Ελέγχου), είτε προκύπτουν από ανάγκες του Δήμου (λ.χ. Αυτοτελές Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας).
Ακόμη δημιουργούνται νέες θέσεις προσωπικού με νέες ειδικότητες ή ενίσχυση παλαιών. Ο Δήμος θα μπορέσει μελλοντικά μέσω της κινητικότητας ή του προγραμματισμού προσλήψεων ή οποιουδήποτε άλλου προγράμματος να καλύψει τις θέσεις αυτές και να ενισχύσει το ήδη υποστελεχωμένο προσωπικό. Επιπλέον στο νέο ΟΕΥ προστίθενται ειδικότητες κατηγορίας ΔΕ που θα καταλαμβάνουν θέση προϊσταμένου, καθώς στο υφιστάμενο προσωπικό του Δήμου υπάρχει τεράστια έλλειψη στις κατηγορίες ΠΕ και ΔΕ και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μένουν ακάλυπτα γραφεία ή και τμήματα.

Οι νέες θέσεις εργασίας
Οι τροποποιήσεις αυτές δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας, απαραίτητες για τη στελέχωση του Δήμου. Πρόκειται για πέντε (5) θέσεις με τις εξής ειδικότητες:
δύο θέσεις Π.Ε. Διοικητικού –Οικονομικού, μία θέση Δ.Ε. Τεχνιτών –Γενικά(Ηλεκτρολόγων), μία θέση Δ.Ε. Τεχνιτών –Γενικά (Υδραυλικών) και μία θέση ΠΕ Δημοσιογράφων.
Προβλέπονται επίσης είκοσι (20) θέσεις προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διαφόρων ειδικοτήτων, για την αντιμετώπιση εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών καθώς και για κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα.