Την τροποποίηση της σύμβασης του υπό προμήθεια εξοπλισμού αιτήθηκε ο ανάδοχος του έργου ‘’Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την ανάπλαση και αναβάθμιση 33 παιδικών χαρών του Δήμου Καρπενησίου’’, ως προς τις ποσότητες των υπό προμήθεια ειδών. Οι ανωτέρω τροποποιήσεις στις ποσότητες δημιουργούν την ανάγκη τροποποίησης –επέκτασης της σύμβασης, χωρίς τροποποίηση φυσικού αντικειμένου κατά το ποσό των 26.940,38 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%), που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2,48% της συμβατικής αξίας.

Οι λόγοι τροποποίησης

Οι τροποποιήσεις αυτές προέκυψαν έπειτα από την διεξοδική και λεπτομερή καταγραφή και αποτύπωση – χάραξη που πραγματοποιήθηκε σε όλους τους χώρους των παιδικών χαρών από τον ανάδοχο, αλλά και την σύνταξη των σχεδίων εφαρμογής και δεν ήταν εφικτό να έχουν υπολογισθεί εξαρχής στην μελέτη και κατά συνέπεια στην αρχική σύμβαση. Αφορούν δε κυρίως τις επιφάνειες έδρασης και τα υλικά διάστρωσης για προστασία από πτώση, καθώς και την οριοθέτηση και περίφραξη κάθε παιδικής χαράς για τους κάτωθι λόγους:

α) λόγω υφιστάμενης ακανόνιστης πλακόστρωσης (πέτρες – πλάκες πετρώδεις) τα πλακίδια δαπέδου ασφαλείας δεν κάνουν επαρκή και ορθή συναρμογή με την υπόβαση και κατά συνέπεια υπάρχει κίνδυνος αποκόλλησης και δημιουργίας ανομοιομορφίας στο έδαφος, δημιουργώντας αντίστοιχα κινδύνους παγίδευσης, πτώσεων και τραυματισμών, ενώ ταυτόχρονα τίθεται σε κίνδυνο και η πιστοποίηση και έκδοση σήματος καταλληλότητας των εν λόγω χώρων, κατά τα προβλεπόμενα στα Ευρωπαϊκά Πρότυπα Ασφαλείας ΕΝ1176 καιΕΝ1177 και την κείμενη νομοθεσία για τους κανόνες σχεδιασμού και λειτουργίας των παιδικών χαρών.

β) Ο περιβάλλον χώρος της παιδικής χαράς είναι πλακοστρωμένος και οποιοδήποτε μεταφερόμενο (χαλαρό) υλικό πλήρωσης για προστασία από πτώση θα παρασύρεται κατά την κίνηση των παιδιών-χρηστών εντός και εκτός του οριοθετημένου χώρου παιχνιδιού, επάνω στο περιμετρικό πλακόστρωτο της πλατείας, ενισχύοντας την ολισθηρότητα και δημιουργώντας κινδύνους πτώσεων και σοβαρών τραυματισμών τόσο στους επισκέπτες της παιδικής χαράς όσο και στους λοιπούς κατοίκους και περαστικούς. Άλλωστε σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία πρέπει σε κάθε περίπτωση να λαμβάνεται μέριμνα για την ασφαλή προσέλευση των επισκεπτών στον χώρο της παιδικής χαράς.

γ) Υπάρχουν φυσικά εμπόδια (βράχια, περιφράξεις κτισμάτων που εγκυμονούν κινδύνους παγίδευσης λαιμού, κλπ), που δεν είναι δυνατόν να καθαιρεθούν και να απομακρυνθούν από τον προβλεπόμενο χώρο παιχνιδιού.

Κατά συνέπεια υπάρχει αντικειμενική ανάγκη τροποποίησης της οριοθέτησης του χώρου και περιορισμού της προβλεπόμενης από την σύμβαση ποσότητας των περιφράξεων, χωρίς να τροποποιούνται οι θέσεις παιχνιδιού και οι αντίστοιχοι εξοπλισμοί παιχνιδιού στο σύνολό τους. Όλες οι προαναφερθείσες τροποποιήσεις προκύπτουν με κύριο γνώμονα την ασφάλεια, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας ΕΝ1176 καιΕΝ1177, με στόχο οι χώροι όπου προβλέπεται να γίνουν οι προτεινόμενες παρεμβάσεις να πιστοποιηθούν και να λάβουν εν συνεχεία το απαιτούμενο σήμα συμμόρφωσης – άδεια καταλληλότητας. Οι νέες ποσότητες, όπως προκύπτουν, επιμερίζονται στις 33 παιδικές χαρές.

Η έγκριση του Δ.Σ.

 Το Δ.Σ Καρπενησίου εγκρίνει την τροποποίηση αυτή ώστε η ανάδοχη Εταιρεία ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και με το διακριτικό τίτλο «ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», να προχωρήσει στις εναπομείνασες απαιτούμενες εργασίες διαμόρφωσης των χώρων και τοποθέτησης των λοιπών εξοπλισμών το συντομότερο δυνατό. Η τροποποίηση, αύξηση οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης κατά 26.940,38 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) θα πρέπει να καλυφθεί είτε από το Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» εφόσον εγκριθεί η σχετική τροποποίηση μετά από υποβολή αιτήματος τροποποίησης, στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ) ή από ίδιους πόρους.