Υπερωριακή εργασία για Διοικητικούς & Οικονομικούς υπαλλήλους του Δήμου Αγράφων

0
1818

Υπερωρίες θα πραγματοποιούν οι Διοικητικοί και Οικονομικοί υπάλληλοι του Δήμου Αγράφων σύμφωνα με την 30-01-2019 απόφαση του Δημάρχου Αγράφων κ. Μπαμπαλή Θεόδωρου, ώστε να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες του εν λόγω Δήμου. Ειδικότερα, η απόφαση του Δημάρχου αναφέρει πως είναι απαραίτητη η υπερωριακή απασχόληση πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας του τακτικού προσωπικού, για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών και την αντιμετώπιση αυξημένων λειτουργικών αναγκών για το έτος 2019 λόγω των αυξημένων αρμοδιοτήτων που μεταφέρθηκαν στους ΟΤΑ, του μεγάλου αριθμού αποχωρήσεων υπαλλήλων σε συνδυασμό με το γενικότερο περιορισμό προσλήψεων, των εποχικών, εκτάκτων ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών που καλείται συχνά να αντιμετωπίσει ο Δήμος, την ανάγκη τήρησης πρακτικών των Συλλογικών Οργάνων, ήτοι, Δημοτικού Συμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής, Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Αγράφων, καθώς και  την ανάγκη της τήρησης του γραφείου Ανταποκριτή του ΟΑΕΔ στον Δήμο Αγράφων.

Για τους λόγους αυτούς καθιερώνεται υπερωριακή εργασία (απογευματινή) στο μόνιμο προσωπικό του Δήμου Αγράφων και ειδικότερα για την Οικονομική και Διοικητική Υπηρεσία για το έτος 2019. Ως  ανώτατο όριο ορίζονται οι εκατόν είκοσι (120) ώρες ανά εξάμηνο και ανά υπάλληλο και το ποσό πίστωσης για την απογευματινή εργασία ανέρχεται στις 3.000 ευρώ.

Η ωριαία αμοιβή θα είναι ίση με εκείνη που καταβάλλεται κάθε φορά στους υπαλλήλους, και η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου, οικονομικού έτους 2019.  Η παραπάνω εργασία θα πρέπει να βεβαιώνεται μηνιαίως υπό των καθ’ ύλη αρμόδιων Αντιδημάρχων, των Προϊσταμένων των Τμημάτων και για την πρακτικογράφο με βεβαίωση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου για τον αριθμό των ωρών της πρόσθετης απασχόλησης και για το ότι ο αριθμός των ωρών δεν υπερβαίνει το ανώτατο όριο.  Επιτρέπεται επίσης, η εναλλάξ απασχόληση των υπαλλήλων, με την προϋπόθεση ότι δε θα γίνει υπέρβαση του ανωτέρου αριθμού ωρών ανά υπάλληλο.