Υποτροφίες ακαδημαϊκού έτους 208-2019 από το «Βελούχι»

1491

Αιτήσεις μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2018

H Επιτροπή Υποτροφιών της Ένωσης Ευρυτάνων Αμερικής «ΤΟ ΒΕΛΟΥΧΙ» καλεί τους ενδιαφερομένους φοιτητές ή σπουδαστές να υποβάλλουν σχετική αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι στις 31 Δεκεμβρίου 2018, προκειμένου να επιλέξει του υποτρόφους για το ακαδημαϊκό έτος  2018-2019

Ποιοι έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης

Δικαίωμα  υποβολής  αίτησης  έχουν οι Φοιτητές/Σπουδαστές  των  οποίων ο  ένας  τουλάχιστον γονέας   κατάγεται  από  την  Ευρυτανία και επιπλέον:

α. Δεν τους έχει χορηγηθεί υποτροφία σε προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος.

β. Έχουν  βαθμό απολυτηρίου τουλάχιστον 16 και  μέσο όρο βαθμολογίας

τουλάχιστον 6,5.

γ. Δεν έχουν ολοκληρώσει τα προβλεπόμενα για τη σχολή τους έτη σπουδών

δ. Δεν είναι πρωτοετείς φοιτητές ή σπουδαστές

Τα  συνυποβαλλόμενα  δικαιολογητικά είναι:

  1. Φωτοαντίγραφο του  Απολυτηρίου  Λυκείου
  2. Πιστοποιητικό σπουδών  με  αναλυτική  βαθμολογία  όλων  των εξαμήνων  και  Γενικό  Μέσο  Όρο.
  3. Εκκαθαριστικό φορολογικής δήλωσης.
  4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  5. Αποδεικτικά στοιχεία αν ανήκουν σε ειδική κατηγορία κοινωνικών κριτηρίων, για την κατηγορία αυτή  (π.χ. Πιστοποιητικό  Πολυτεκνίας).
  6. Δύο (2) Συστατικές  Επιστολές   από  καθηγητές  της  Σχολής  στην  οποία  φοιτούν.

Το έντυπο της αίτησης  διατίθεται στην  ηλεκτρονική διεύθυνση ypotrofiesvelouchi.blogspot.com .

Προσοχή να χρησιμοποιηθεί το έντυπό της αίτησης έτους 2018.

Υπενθυμίζεται: Για τη χορήγηση της  υποτροφίας λαμβάνονται υπόψη οικονομικά, κοινωνικά και βαθμολογικά  κριτήρια.

Ελλιπή δικαιολογητικά ή εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα ληφθούν υπόψη

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά την αίτηση τους στην διεύθυνση ypotrofiesvelouchi@gmail.com και να την υποβάλλουν μαζί με τα  απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2018   με συστημένη επιστολή ή ιδιοχείρως στον κ. Κώστα Αβράμπο, Ξενοδοχείο ΠΑΡΝΩΝ, 3ης Σεπτεμβρίου και Χαλκοκονδύλη 21, 10432 Αθήνα, με την ένδειξη «ΓΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ»

ΛΕΖΑΝΤΑ: H Επιτροπή Υποτροφιών της Ένωσης Ευρυτάνων Αμερικής «ΤΟ ΒΕΛΟΥΧΙ»