Άδεια χορηγήθηκε σε πωλητή υπαίθριου εμπορίου στο Λημέρι Ευρυτανίας με σκοπό την πώληση παραγόμενων προϊόντων, όπως πατάτες, ντομάτες και λοιπά κηπευτικά. Η εν λόγω άδεια χορηγήθηκε στον Κονιαβίτη Κωνσταντίνο, κάτοικο Τ.Κ. Λημερίου για την πώληση προϊόντων στις θέσεις Εργαστήρια, Τσουμάρι, Τουρνοβέτσια. Η άδεια ανανεώνεται από το Δήμο Αγράφων μέχρι και δύο (2) μήνες πριν την συγκομιδή. Για καλλιέργειες μικρότερης διάρκειας από δύο (2) μήνες η αίτηση για ανανέωση άδειας από το Δήμο υποβάλλεται τουλάχιστον 15 μέρες πριν τη συγκομιδή. Ο δικαιούχος οφείλει να φέρει το πρωτότυπο έντυπο της άδειας καθ’ όλη τη διάρκεια δραστηριότητάς του, να το επιδεικνύει στα ελεγκτικά όργανα και να το διατηρεί σε καλή κατάσταση. Επίσης, κάθε παραγωγός πωλητής υπαίθριου εμπορίου οφείλει να καταγράφει τις πάσης φύσεως διακινούμενες ποσότητες (προς πώληση, επιστροφή, καταστροφή).