Ψηφίστηκαν οι νέες προσλήψεις στο Δήμο Αγράφων

0
5471

Με 17 μονάδες ανά μήνα προϋπηρεσίας θα μοριοδοτηθούν οι ήδη συμβασιούχοι

Στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγράφων της περασμένης εβδομάδας, ψηφίστηκε ο Προγραμματισμός Προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα για το έτος 2017.

Ο Αντιδήμαρχος κ. Κων/νος Τάκης, στην εισήγησή του χαρακτηριστικά αναφέρει:

«Οι λόγοι για τους οποίους κρίνεται απαραίτητη η πρόσληψη του τακτικού προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα, είναι ότι ο Δήμος μας:

α) αποτελείται από πέντε(5) Δημοτικές Ενότητες, τριάντα δύο(32) Τοπικές Κοινότητες και εκατόν εξήντα(160) Οικισμούς και θεωρείται ο ποιο δυσπρόσιτος Δήμος της Ελλάδας εξαιτίας της γεωμορφολογίας του εδάφους του,

β) διαθέτει επτά(7) μηχανήματα έργων, ήτοι: τρία Greader, τρείς εκσκαφείς φορτωτές και έναν φορτωτή, με υπάρχον μόνιμο προσωπικό έναν χειριστή Greader,

γ) διαθέτει πέντε απορριμματοφόρα και υπάρχον μόνιμο προσωπικό τρείς οδηγούς απορριμματοφόρων,

δ) μέχρι σήμερα δεν έχουν προσληφθεί, μεταταχθεί ή μεταφερθεί υπάλληλοι των ζητηθέντων ειδικοτήτων.

Ενόψει αυτών και δεδομένης τόσο της εξαιρετικής σημασίας που έχει για το κοινωνικό σύνολο η πλήρης και λυσιτελής κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών στις υπηρεσίες καθαριότητας του Δήμου προκύπτει η άμεση και επιτακτική ανάγκη κάλυψης πρόσληψης του ως άνω τακτικού προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα για τη λειτουργία των υπηρεσιών μας».

Οι προσλήψεις αυτές θα βαρύνουν Κωδικούς του προϋπολογισμού έτους 2017 του σκέλους των εξόδων του Δήμου.

Ως προς το σύνολο των προσλήψεων τακτικού προσωπικού που πραγματοποιούνται, η εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης, η οποία προβλέπεται εφόσον έχει διανυθεί σε αντίστοιχες θέσεις σε ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας Ο.Τ.Α. ή Νομικών Προσώπων αυτών, βαθμολογείται με δεκαεπτά(17) μονάδες ανά μήνα και για συνολική εμπειρία μέχρι είκοσι τέσσερις(24) μήνες.

Με απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο Αγράφων, προέβη στην τροποποίηση του ΟΕΥ του Δήμου και συστάθηκαν πέντε (5) νέες θέσεις στους εξής κλάδους:

➢ ΔΕ29 Οδηγών αυτοκινήτων : μια (1)

➢ ΔΕ28 Χειριστών Μηχανημάτων Έργων : δυο (2)

➢ ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας : δυο (2)

Η ανωτέρω απόφαση εγκρίθηκε με απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου συνέταξαν σχετικό πίνακα και δικαιολογητικά, λαμβάνοντας υπόψη τις άκρως απαραίτητες ανάγκες σε προσωπικό.

Στο άρθρο 25 του ισχύοντος Ο.Ε.Υ. του Δήμου Αγράφων, όπως αυτός τροποποιήθηκε προβλέπονται οι παρακάτω θέσεις :

  • ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων δύο (2) θέσεις εκ των οποίων είναι κενές δύο (2) θέσεις
  • ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων δύο (2) θέσεις εκ των οποίων είναι κενές δύο (2) θέσεις
  • ΥΕ Εργατών δύο θέσεις εκ των οποίων είναι κενές δύο (2) θέσεις.

Επίσης, προστίθενται οι παρακάτω θέσεις :

Στις θέσεις κατηγορίας ΔΕ :

  • ΔΕ 29 Οδηγών αυτοκινήτων : στις υφιστάμενες τρεις (3) θέσεις , εκ των οποίων είναι καλυμμένες και οι τρεις (3) , προστίθεται μία (1) θέση και ο συνολικός αριθμός των οργανικών θέσεων γίνονται τέσσερις (4) .
  • ΔΕ 28 Χειριστών Μηχανημάτων Έργων : στην υφιστάμενη μία (1) θέση , εκ των οποίων είναι καλυμμένη μία (1) , προστίθενται δύο (2) θέσεις και ο συνολικός αριθμός των οργανικών θέσεων γίνονται τρεις (3).

Στις θέσεις κατηγορίας ΥΕ :

  • ΥΕ16 Εργατών καθαριότητας : στις υφιστάμενες τέσσερις (4) θέσεις , εκ των οποίων είναι καλυμμένες και οι τέσσερις (4), προστίθενται δύο (2) θέσεις και ο συνολικός αριθμός των οργανικών θέσεων γίνονται έξι (6).

Κατόπιν των ανωτέρω ορίζεται ότι ζητείται η κάλυψη εννέα (9) θέσεων τακτικού προσωπικού των κάτωθι ειδικοτήτων :

➢ ΔΕ29 Οδηγών αυτοκινήτων : μια (1) θέση

➢ ΔΕ Οδηγών αυτοκινήτων : δυο (2) θέσεις

➢ ΔΕ28 Χειριστών Μηχανημάτων Έργων : δύο (2) θέσεις

➢ ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων : δύο (2) θέσεις

➢ ΥΕ16 εργατών Καθαριότητας : δύο (2) θέσεις.