Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγράφων που συνήλθε την Παρασκευή 05 Ιανουαρίου 2018, στο Κερασοχώρι, συζήτησε και αποφάσισε την Υποβολή πρότασης ένταξης του έργου ‘Διαμόρφωση Νέου Διοικητηρίου Δήμου Αγράφων’ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

Ο  Δήμαρχος Αγράφων κ. Θεόδωρος Μπαμπαλής, εισηγούμενος το θέμα και αφού έθεσε υπόψη του Σώματος την από 28-12-2017 την εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Πολεοδομίας & Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, που έχει διανεμηθεί στους Δημοτικούς Συμβούλους και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης, ζητώντας την έγκρισή της, είπε χαρακτηριστικά:

«Σύμφωνα με την αριθμ.πρωτ.5838/740/Α3 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (κωδικός 083) για την υποβολή προτάσεων στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 03 «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 03Σ «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ», εισηγούμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο την υποβολή, στην 4.α κατηγορία παρέμβασης της ανωτέρω πρόσκλησης, της παρακάτω πρότασης με τίτλο:

«Διαμόρφωση Νέου Διοικητηρίου Δήμου Αγράφων»

Υποέργο Α (ΕΡΓΟ): «Διαμόρφωση Νέου Διοικητηρίου Δήμου Αγράφων»

Υποέργο Β (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ): «Προμήθεια εξοπλισμού γραφείων για το έργο «Διαμόρφωση Νέου Διοικητηρίου Δήμου Αγράφων»

Για την υποβολή της πρότασης, απαιτείται επιπλέον η δέσμευση με απόφαση του Δ.Σ. για την εξασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας του κτιρίου που αξιοποιείται από τον ίδιο. Στην απόφαση θα πρέπει να βεβαιώνεται ότι η λειτουργία/χρήση των υποδομών θα είναι κατ’ ελάχιστον τέσσερις (4) ημέρες/εβδομάδα και για τουλάχιστον οκτώ (8) μήνες / έτος καθώς επίσης θα πρέπει να αναφέρεται το ανθρώπινο δυναμικό που θα διατεθεί για την υποστήριξη της λειτουργίας τους και ο τρόπος/οι εξασφάλισης της συντήρησής τους».

Ύστερα από διαλογική συζήτηση το Δημοτικό Συμβούλιο, ομόφωνα αποδέχεται τους όρους της αριθμ.πρωτ.5838/740/Α3 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ (κωδικός 083). Επίσης, εγκρίνει την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο «Διαμόρφωση Νέου Διοικητηρίου Δήμου Αγράφων», βεβαιώνει ότι η λειτουργία/χρήση των υποδομών θα είναι κατ’ ελάχιστον πέντε(5) ημέρες/εβδομάδα και καθ΄ όλη την διάρκεια του έτους, θα εργάζεται όλο το προσωπικό του Δήμου για τη λειτουργία του κτιρίου. Οι δαπάνες συντήρησής του θα προέλθουν από τα τακτικά έσοδα του Δήμου.

Επιπλέον, εγκρίνει τον πλήρη φάκελο υποβολής δικαιολογητικών όπως αυτά αναλυτικά αναφέρονται στα «υποστηρικτικά αρχεία» της προαναφερόμενης πρόσκλησης. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Αγράφων κ. Θεόδωρο Μπαμπαλή, ως νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου για την υπογραφή των απαιτούμενων δικαιολογητικών και εγγράφων για την ολοκληρωμένη σύνταξη του φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης και για όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για ένταξη και υλοποίηση του προτεινόμενου έργου.