Την Παρασκευή 5 Ιανουαρίου 2022 πραγματοποιήθηκε Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με κύριο θέμα της συνεδρίασης την Ψήφιση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2023, καθώς και την ψήφιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2023, του Δήμου Αγράφων.

Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό τo συνολικό ποσό των εσόδων ανέρχεται στα 21.878.788,19 ευρώ, τα τακτικά έσοδα του Δήμου ανέρχονται στα  3.828.706,09 ευρώ. Σε αυτά μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες ποσού 3.240.105,34 ευρώ και έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα ποσού 358.300,00 ευρώ. Τα έκτακτα έσοδα ανέρχονται στα 7.094.604,09  ευρώ, στα οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται επιχορηγήσεις για επενδύσεις ποσού 6.105.151,86 ευρώ και εισπράξεις υπέρ του δημοσίου ποσού 1.356.430,00 ευρώ. Το χρηματικό υπόλοιπο των εσόδων ανέρχεται στα 4.860.957,44 ευρώ.

Όσον αφορά τα έξοδα αυτά ανέρχονται στο ποσό των 21.878.788,19 ευρώ. Στα έξοδα του Δήμου περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων επενδύσεις ποσού14.146.992,53 ευρώ, οι δαπάνες αιρετών ποσού 1.747.810,87ευρώ, οι αμοιβές και έξοδα προσωπικού ανέρχονται στα 5.226.020,18 ευρώ, τα έργα ποσού 8.225.839,56 ευρώ και οι παροχές τρίτων ποσού 1.286.440,00 ευρώ. Το αποθεματικό ποσό ανέρχεται στα 54.771,50 ευρώ.

Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) 2023

Αναφορικά με το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2023 αυτό αποτελεί συνοπτική αποτύπωση του ετήσιου προϋπολογισμού και του μηνιαίου προγράμματος εκτέλεσής του. Πιο συγκεκριμένα, σε αυτό αποτυπώνονται: α) σε ενοποιημένη και συνοπτική μορφή τα στοιχεία του ετήσιου προϋπολογισμού του Δήμου τα οποία συνιστούν τις εκτιμήσεις του ως προς τα έσοδα και τα έξοδα του αντίστοιχου οικονομικού έτους και β) η χρονική πορεία εκπλήρωσης των ετήσιων εκτιμήσεων των εσόδων και δαπανών, σε επίπεδο μήνα και τριμήνου, καθώς και σωρευτικά από την αρχή του έτους. Η κατάρτισή του πραγματοποιείται με βάση την αρχή της ισοσκέλισης του προϋπολογισμού, υπό την έννοια ότι το σύνολο των εξόδων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το σύνολο των εσόδων, περιλαμβανομένου του ταμειακού υπολοίπου. Οι στόχοι των εσόδων και των εξόδων αναλύονται σε υπο-ομάδες οι οποίες αποτελούν αθροίσματα συγκεκριμένων επιμέρους κωδικών αριθμών, η απόδοση των οποίων ελέγχεται κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού ώστε να εντοπίζονται και να αξιολογούνται αναλόγως οι πηγές αποκλίσεων από τους συνολικά τιθέμενους στόχους.

Η θέση Μπαμπαλή

Ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης κ. Μπαμπαλής Θεόδωρος και οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξής του κ.κ. Τσιάμης Θεόδωρος, Κίτσιος Γεώργιος,  Καραγιάννη –Λαθύρη Βασιλική, Μάκκας Απόστολος, Τάκης Κωνσταντίνος και Σταμούλης Αθανάσιος, τάχθηκαν υπέρ της εισήγησης προκειμένου να διασφαλιστεί η  εύρυθμη λειτουργία του δήμου Αγράφων με τις επιφυλάξεις που προκύπτουν μετά την απόφαση 2377/2022 της ολομέλειας του ΣΤΕ, όπου κρίθηκαν  αντισυνταγματικές οι διατάξεις των νόμων 4623/2019 και 4625/2019, σύμφωνα με τις οποίες θεσπίστηκαν αλλαγές στον τρόπο συγκρότησης των βασικών επιτροπών  των δήμων, ώστε να υπάρχει στα όργανα αυτά πλειοψηφία της παράταξης του δημάρχου και με τις οποίες αναθεωρήθηκε ο Ν. 4555/2018. Βάσει της απόφασης της ολομέλειας τίθεται ζήτημα εγκυρότητας των αποφάσεων που έχουν λάβει οι οικονομικές επιτροπές λόγω μη νόμιμης σύνθεσης αυτών και μέχρι την εναρμόνιση της  νομοθεσίας με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.