Ψηφίστηκε το πλαίσιο δράσης για το έτος 2019 του Δήμου Αγράφων

0
2280

Ψηφίστηκε ομόφωνα το Ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης (ΟΠΔ) για το έτος 2019 σύμφωνα με την από 21-1-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγράφων. Το Παρατηρητήριο από τους ΟΤΑ δύναται να αναζητά το πλαίσιο δράσης ως πρόσθετα στοιχεία στο πλαίσιο της αξιολόγησης και του ελέγχου της εκτέλεσης του προϋπολογισμού. Παράλληλα, μνημονεύονται ρητά πλέον οι απλήρωτες υποχρεώσεις και το οικονομικό αποτέλεσμα (ισοζύγιο), ως στοιχεία που πρέπει να αποτυπώνονται στο Ο.Π.Δ. Το ΟΠΔ συνοψίζει πλέον μόνο τον ετήσιο προϋπολογισμό (π/υ) και τη στοχοθεσία του φορέα αναφορικά με την πορεία εκτέλεσής του κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους. Η Οικονομική Επιτροπή καταρτίζει το σχέδιο του Ο.Π.Δ. που αποτελείται από τους Πίνακες που αφορούν τον ΟΤΑ και τους πίνακες των Νομικών του Προσώπων, οι οποίοι έχουν καταρτιστεί και οριστικοποιηθεί από τα ίδια τα νομικά πρόσωπα. Μετά από τις προαναφερθείσες διαδικασίες και την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, το σχέδιο του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Αγράφων αναφέρει πως τα έξοδα με ποσό 12.070.945 ευρώ ισοψηφίστηκαν με τα έσοδα ποσού 12.070.945 ευρώ. Το Πλαίσιο αυτό ψηφίστηκε από το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο και υποβλήθηκε προς έλεγχο στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση.