Για υπηρεσίες ενός έτους αναζητά το Κέντρο Πρόληψης Ευρυτανίας «Αλκυόνη» ψυχολόγο ως εξωτερικό συνεργάτη με την ακόλουθη πρόσκληση ενδιαφέροντος

«ΑΛΚΥΟΝΗ»

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ &

ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Τηλ. 2237022904 – Fax 2237022907

e-mail: kpalkion@otenet.gr

www.alkyoni.gr                                                                               

σε συνεργασία με τον  Ο.ΚΑ.ΝΑ   

Καρπενήσι, 10/11/2020

 Α.Π.: 127                                                                                                                                                      

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών ψυχολόγου

 Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας «Αλκυόνη», σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 23/2020 απόφαση της υπ.αριθμ. 6/2020 συνεδρίασης  του ΔΣ προτίθεται να αναθέσει σε εξωτερικό συνεργάτη, ψυχολόγο, την εκτέλεση εργασίας με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών ψυχολόγου 6 ωρών ημερησίως, πενθήμερης απασχόλησης διάρκειας 12 μηνών. Η έναρξη των υπηρεσιών θα γίνει στις αρχές του 2021.

Δικαιούχοι συμμετοχής στην πρόσκληση θα είναι φυσικά πρόσωπα, πτυχιούχοι ΠΕ Ψυχολογίας, οι οποίοι μπορούν να εκδώσουν απόδειξη παροχής υπηρεσιών.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

Επιθυμητά προσόντα:

  • Εμπειρία σε αντικείμενο σχετικό με την προκηρυσσόμενη θέση.

Στα δικαιολογητικά μαζί με την οικονομική προσφορά που θα υποβάλλονται εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη «Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών ψυχολόγου στο Κέντρο Πρόληψης» θα πρέπει να υπάρχει και το βιογραφικό σημείωμα στο οποίο θα αναγράφονται και τα στοιχεία του υποψηφίου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας). Οι κλειστές προσφορές μπορούν να αποστέλλονται μόνο ταχυδρομικώς στην ταχυδρομική διεύθυνση:

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Ευρυτανίας «ΑΛΚΥΟΝΗ», Αγγέλων 1, ΤΚ 36100, Καρπενήσι.

έως και την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2020. Οι προσφορές που θα λαμβάνονται μετά την ανωτέρω προθεσμία θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψη. Η τελική επιλογή θα γίνει ύστερα από αξιολόγηση της προσφοράς και των απαραίτητων καθώς και των επιθυμητών προσόντων. Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Κέντρου Πρόληψης. Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ν’ απευθύνονται στο τηλέφωνο 2237022904 καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή και τις ώρες 09:00-13:00. Οι προσφορές θα εξεταστούν ύστερα από την λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, από την Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Πρόληψης.

                                                          Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

                                                        Καλαντζή Αικατερίνη