Στον ορισμό των Αντιδημάρχων και στον καθορισμό των αρμοδιοτήτων τους προέβη ο Δήμος Αγράφων οι οποίες θα ισχύουν από 1 Σεπτεμβρίου 2020 έως 31 Αυγούστου 2021 με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου Αγράφων. Αναλυτικότερα, οι Αντιδήμαρχοι έχουν ως εξής: 1. Γκορόγιας Παναγιώτης του Γεωργίου, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών. Όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του θα ασκεί η Αντιδήμαρχος κα. Νταλαφούρα Σωτηρία του Ιωάννη. 2. Παναγιώτης Ζαχαράκης του Γεωργίου, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Ανακύκλωσης και Πρασίνου, αλλά και ως κατά τόπον Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Ασπροποτάμου. Όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Μάκκας Ηλίας του Κων/νου. 3. Ηλίας Μάκκας του Κων/νου, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχος Καθαριότητας αλλά και ως κατά τόπον Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Βίνιανης.Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου ως καθ’ ύλην Καθαριότητας και κατά τόπον, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Ζαχαράκης Παναγιώτης του Κων/νου. 4. Γεώργιος Αθανασίου του Κων/νου, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, αλλά ως κατά τόπον Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Αγράφων. Όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του θα ασκεί η Αντιδήμαρχος κα. Σουλιώτη Χρυσούλα του Ιωάννη. 5. Χρυσούλα Σουλιώτη του Ιωάννη, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχος Παιδείας και Πολιτισμού, αλλά και ως κατά τόπον Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Φραγκίστας. Τις αρμοδιότητες της Αντιδημάρχου ως καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Παιδείας και Πολιτισμού και κατά τόπον, όταν αυτή απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος Γκορόγιας Παναγιώτης του Γεωργίου. 6. Νταβαρίνος Σεραφείμ του Θεοφάνη, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχος δημιουργίας ομάδων παραγωγών, αλλά ως κατά τόπον Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Απεραντίων. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχουκαθ’ ύλην και κατά τόπον, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Αθανασίου Γεώργιος του Κων/νου. 7. Νταλαφούρα Σωτηρία του Ιωάννη, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Προστασίας-Δημόσιας Υγείας και Αθλητισμού. Όταν αυτή απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά της θα ασκεί η Αντιδήμαρχος κα. Σουλιώτη Χρυσούλα του Ιωάννη.

Ποιες αρμοδιότητες εξαιρούνται

Από την εκχώρηση αρμοδιοτήτων εξαιρούνται οι αρμοδιότητες του Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας-Πολεοδομίας και συγκεκριμένα των Γραφείων ί) Μελετών & Κατασκευής έργου, ίί) Η/Μ Έργων και Συγκοινωνιών και ίίί) Πολεοδομίας οι οποίες παραμένουν στον Δήμαρχο.Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των Αντιδημάρχων και των αναπληρωτών τους τις αρμοδιότητες ασκεί ο ίδιος ο Δήμαρχος. Από τους ανωτέρω οριζόμενους Αντιδημάρχους αντιμισθία θα λαμβάνουν οι κ. Αθανασίου Γεώργιος του Κων/νου, κ. Ζαχαράκης Παναγιώτης του Γεωργίου, κ. Μάκκας Ηλίας του Κων/νου, Νταβαρίνος Σεραφείμ του Θεοφάνη και η κα. Νταλαφούρα Σωτηρία του Ιωάννη. Ο Δήμαρχος Αλέξανδρος Καρδαμπίκης του Γεωργίου θα προεδρεύει της Οικονομικής Επιτροπής και ορίζει ως μέλη της Οικονομικής Επιτροπής τους Αντιδημάρχους κ.κ. Γκορόγια Παναγιώτη του Γεωργίου και την κα. Σουλιώτη Χρυσούλα του Ιωάννη. Η Αντιδήμαρχος Σουλιώτη Χρυσούλα του Ιωάννη, ορίζεται ως Αναπληρώτρια Δημάρχου σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, σε περίπτωση δε που και η Αναπληρώτρια αυτή απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο Γκορόγια Παναγιώτη του Γεωργίου.