Όρισε Επιτροπές για το έργο του οδικού δικτύου στο Ν. Αργύρι η ΠΕ Ευρυτανίας

0
3194

Προϋπολογισμός 70.000 ευρώ
Επιτροπή ορίστηκε σύμφωνα με την 22-3-2019 απόφαση της Π.Ε. Ευρυτανίας για την επίβλεψη, παραλαβή και σύνταξη Π.Π.Α.Ε., καθώς και Επιτροπή παραλαβής φυσικού εδάφους – χαρακτηρισμού των εδαφών του έργου «Βελτίωση οδικής ασφάλειας – διαπλατύνσεις – τεχνικά οδικού δικτύου Νέο Αργύρι – όρια Νόμού» συνολικού προϋπολογισμού 70.000, 00 ευρώ με το Φ.Π.Α.. Ως επιβλέπων του έργου ορίστηκε ο Πεταρούδης Δημήτριος, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, ενώ ως Επιτροπή Παραλαβής Αφανών Εργασιών (Π.Π.Α.Ε.) και σύνταξης των σχετικών πρωτοκόλλων του έργου ορίστηκαν οι Γενιτσαρόπουλος Νικόλαος Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ και Μαρίνα Παπαροϊδάμη, Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ. Επίσης, συστάθηκε Τριμελής Επιτροπή Τεχνικών Υπαλλήλων Παραλαβής Φυσικού Εδάφους – Χαρακτηρισμού των Εδαφών οι Βονόρτας Παναγιώτης, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ και αν. Προϊστάμενος του Τμήματος Συγκοινωνιών Έργων της ΔΤΕ ΠΕ Ευρυτανίας, Πεταρούδης Δημήτριος Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ και Φακίτσας Βασίλειος, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. Η Π.Ε. Ευρυτανίας όρισε τις δύο αυτές Επιτροπές, με σκοπό να διασφαλίσει την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου, χωρίς προβλήματα.