Ανακηρύχτηκε ο προσωρινός ανάδοχος για την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την ανάπλαση και αναβάθμιση 33 παιδικών χαρών του Δήμου Καρπενησίου ενδεικτικού προϋπολογισμού 1.098.021,92€. Η επιτροπή, οποία αποτελούνταν από τους Καρέτσο Κωνσταντίνο ΠΕ Πολιτ. Μηχ/κών, Μαντέκα Βασίλειο ΠΕ Πολιτ. Μηχ/κών και Αναστασιάδη Κλήμη ΤΕ Τεχν/γων Μηχ/κων αποσφράγισε την μοναδική προσφορά σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την λειτουργία του συστήματος και κατόπιν προχώρησε στον έλεγχό της.

Η επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο της εγγυητικής επιστολής των συμμετεχόντων από τον οποίο δεν προέκυψε πρόβλημα. Κατόπιν η επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών των συμμετεχόντων. Από τον έλεγχο της προσφοράς της «ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» προκύπτει ότι αυτή είναι πλήρης αφού συμπεριλαμβάνει το σύνολο των εγγράφων και γενικά πληροφοριών όπως προβλέπεται στην διακήρυξη δημοπρασίας και την μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου. Το ΤΕΥΔ είναι συμπληρωμένο ορθά και δεν προκύπτει από αυτό λόγος αποκλεισμού του συμμετέχοντος. Σύμφωνα με τα παραπάνω η προσφορά της «ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» γίνεται δεκτή.

H τεχνική προσφορά καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την μελέτη του διαγωνισμού, περιγράφει ακριβώς πως οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται και προσκόμισε τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης κατά τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ασφαλείας και πιστοποίησης των ειδών που προσφέρει. Η Τεχνική προσφορά του συμμετέχοντος κρίνεται ως πλήρης και γίνεται δεκτή.

Η επιτροπή προτείνει την ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου ως την «ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» με συνολική τιμή προσφοράς συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 1.087.039,80€. Σύμφωνα με την προσφορά του αναδόχου οι νέες παιδικές χαρές θα διαθέτουν μοντέρνες κούνιες, παιχνίδια ελατηρίου, τραμπάλες, κάδους απορριμμάτων, μύλους, παιχνίδια ήχου, τσουλήθρες, μουσικά παιχνίδια, δάπεδο ασφαλείας και πολλές άλλες κατασκευές χαρίζοντας χαμόγελα στους μικρούς δημότες.