Στην προκήρυξη δέκα (10) νέων θέσεων προχωρά το Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Ευρυτανίας, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με σκοπό την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού με τις εξής ειδικότητες: 1 θέση ΠΕ Διοικητικού Λογιστικού, 1 ΤΕ Φυσικοθεραπείας, 1 ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας, 4 θέσεις ΔΕ Αδελφών νοσοκόμων, 1 θέση Μαγείρων, 1 ΥΕ Τραυματιοφορέων και 1 θέση Προσωπικού Καθαριότητας.

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι για ένα (1) έτος. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.11 και να την υποβάλουν, αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, Προυσιωτίσσης 6, ΤΚ 36100 –Καρπενήσι, απευθύνοντας την στη Διεύθυνση Διοικητικού και με την επισήμανση: ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ Θ.Χ.Π.Ε.. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στο δικτυακό τόπο της υπηρεσίας (www.thevrytanias.gr),  β)στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr)

Κριτήρια επιλογής

Τα κύρια κριτήρια είναι: Προϋπηρεσία / Εμπειρία (συνολικός χρόνος απασχόλησης έως 60 μήνες). 2. Ειδική προϋπηρεσία / εμπειρία σε φορείς πρόνοιας (με ανώτατο όριο τους 48 μήνες). 3. Χρόνος ανεργίας (από 4 έως 48 μήνες). 4. Αριθμός ανηλίκων τέκνων υποψηφίου/ας. 5. Αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας. 6. Αριθμός τέκνων τρίτεκνης οικογένειας. 7. Μονογονεϊκές οικογένειες.  8. Υποψήφιος/α με ποσοστό αναπηρίας πάνω από 67% ή πάνω από 50% σε περίπτωση νοητικής στέρησης ή αυτισμού ή κώφωσης.9. Υποψήφιος/α με ανήλικο τέκνο ή επιμέλεια ανηλίκου το οποίο έχει ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.