Αυξημένος φαίνεται να είναι ο προϋπολογισμός για την προμήθεια εξοπλισμού για πολιτιστικές δράσεις και την προβολή του Δήμου Καρπενησίου. Ο εν λόγω Δήμος θα προκηρύξει σύντομα ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό προϋπολογισμού ύψους 100.489,60 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Κύριο κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Τα αιτήματα για συμπληρωματικές πληροφορίες – διευκρινήσεις επί των εγγράφων του Διαγωνισμού (Διακήρυξης και Παραρτημάτων της) θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής Πύλης www.promitheus.gov.gr.