Έγκριση έλαβε το από 20-9-2019 1ο Πρακτικό Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το έργο  “Εσωτερική οδοποιία Καρπενησίου”, προϋπολογισμού 105.000,00 €. Η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται ομόφωνα στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρπενησίου υπέρ της ανακήρυξης ως προσωρινού αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης του έργου «Εσωτερική οδοποιία Καρπενησίου» της Εταιρείας «Κ/Ξ ΡΟΥΜΠΑΣ Α.-ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Γ..», με ποσοστό έκπτωσης 32,14%, διότι η υποβληθείσα προσφορά κρίνεται ικανοποιητική και συμφέρουσα. Συγκεκριμένα, ύστερα από τη διεξαγωγή διαγωνισμού  την 20η Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 9:00, στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού η οποία συγκροτήθηκε από τους: Παναγιώτη Βονόρτα, Δημήτριο Κεφαλά και Βασίλειο Μαντέκα και προέβηκε, κατά σειρά μειοδοσίας, σε έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, βάσει της παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα. Από τον έλεγχο ομαλότητας  προέκυψε ότι όλες οι προσφορές είναι «ομαλές» δηλαδή αποδεκτές και ανέδειξε ως ανάδοχο την εταιρεία «Κ/Ξ ΡΟΥΜΠΑΣ Α.-ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Γ..» λόγω του ποσοστού έκπτωσης.