Για την κάλυψη των αυξημένων καλοκαιρινών αναγκών της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της
Π.Ε. Ευρυτανίας, θα προσληφθούν 11 άτομα με σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας 2 μηνών. Αναλυτικά η Π.Ε. Ευρυτανίας θα προσλάβει
4 Χειριστές Μηχανημάτων ΔΕ, 3 Οδηγούς ΔΕ, 3 άτομα Βοηθητικό Προσωπικό ΥΕ και ένα
άτομο ΠΕ Περιβάλλοντος. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής: Αίτηση
(χορηγείται από την υπηρεσία), φωτοαντίγραφο ταυτότητας, πιστοποιητικό τίτλου
σπουδών, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, βεβαίωση χρόνου ανεργίας του
υποψηφίου, υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 ότι δεν έχουν καταδικαστεί, υπεύθυνη δήλωση
Ν. 1599/86 ότι δεν έχουν απασχοληθεί στον φορέα μέσα στο 12μηνο, υπεύθυνη δήλωση Ν.
1599/86 ότι έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα η οποία του επιτρέπει την
εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που επέλεξε,α ντίγραφο της σχετικής άδειας
χειριστή, αντίγραφο της άδειας οδήγησης (για την θέση του οδηγού), πιστοποιητικό
επαγγελματικής ικανότητας (Π.Ε.Ι.) (όπου απαιτείται), δικαιολογητικά προϋπηρεσίας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν μέχρι σήμερα Τετάρτη 8 Ιουλίου να υποβάλουν
αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά,
στη Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας,
Γεωργίου Καραϊσκάκη 1, Καρπενήσι Τ.Κ. 36100 (Τμήμα Διοίκησης, Προσωπικού και
Μισθοδοσίας) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.