Έγκριση έλαβε το 3ο πρακτικό της επιτροπής του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για το υποέργο 2 “Εξοπλισμός Κέντρου Σύγχρονης Δημοκρατικής Ιστορίας” ενδεικτικού προϋπολογισμού 116.943,08€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και συμφωνεί με το περιεχόμενο αυτού.

Με το συγκεκριμένο πρακτικό διορθώθηκαν λάθη τα οποία εντοπίστηκαν στα προηγούμενα πρακτικά και ορίστηκαν οι οριστικοί ανάδοχοι σχετικά με το τμήμα 1 (Α. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ), την «PNEUMA-HELLENIC SPIRIT ΚΟΙΝΣΕΠ» με συνολική τιμή προσφοράς 26.750,00€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ. Σχετικά με το τμήμα 2 (Β. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ), την «PNEUMA-HELLENIC SPIRIT ΚΟΙΝΣΕΠ» με συνολική τιμή προσφοράς 14.210,00€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ. Σχετικά με το τμήμα 3 (Γ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΕΧΝΟΛ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ), την «PNEUMA-HELLENIC SPIRIT ΚΟΙΝΣΕΠ» με συνολική τιμή προσφοράς 38.250,00€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ. Η επιτροπή έχοντας υπόψη τα παραπάνω εισηγήθηκε την αντικατάσταση των εν λόγω προτάσεων προκειμένου να διορθωθούν τα ποσά του αναλογούντος Φ.Π.Α. σύμφωνα και με την ηλεκτρονική προσφορά των προσφερόντων.