Μέχρι 20 Δεκεμβρίου οι αιτήσεις

Στην πρόσληψη12 (δώδεκα) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών προχωρά η Π.Ε. Ευρυτανίας. Ο σκοπός των προσλήψεων αυτών είναι η ανάγκη αντιμετώπισης, ενόψει της χειμερινής περιόδου, κατεπειγουσών, έκτακτων και εποχικών, αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας εξαιτίας χιονοπτώσεων, κατολισθήσεων, πλημμυρών κ.λπ. σε συνδυασμό με τις ελλείψεις σε προσωπικό των σχετικών ειδικοτήτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, η οποία ασχολείται κυρίως με την αντιμετώπιση των επειγουσών αναγκών.Συγκεκριμένα οι θέσεις αφορούν τις εξής ειδικότητες:ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων (4) άτομα,  ΔΕ Οδηγών (4) άτομα, και ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού (4) άτομα.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Τα δικαιολογητικά που οφείλουν να καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι είναι: 1. αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία) 2. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας 3. Πιστοποιητικό τίτλου σπουδών 4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (προαιρετικά) 5. Βεβαίωση χρόνου ανεργίας του υποψηφίου (προαιρετικά) 6. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 ότι δεν έχουν καταδικαστεί (χορηγείται από την υπηρεσία) 7. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 ότι δεν έχουν απασχοληθεί στον φορέα μέσα στο 12μηνο (χορηγείται από την υπηρεσία) 8.Αντίγραφο της σχετικής άδειας χειριστή (για την ειδικότητα ΔΕ Χειριστών) 9. Αντίγραφο της άδειας οδήγησης (για την ειδικότητα ΔΕ Οδηγών).

Έως 20 Δεκεμβρίου  η υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στη Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, Γεωργίου Καραϊσκάκη 1, Καρπενήσι Τ.Κ. 36100 (Τμήμα Διοίκησης, Προσωπικού και Μισθοδοσίας) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Πληροφορίες: 2237350729, 2237350718). Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 16 -12-2019, (ημερομηνία ανάρτησης) έως και 20-12-2019. Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων του καταστήματος της Διεύθυνσης Διοικητικού -Οικονομικού (Γεωργίου Καραϊσκάκη 1, Καρπενήσι) της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας και να συνταχθεί πρακτικό ανάρτησης.