1,3 εκατ. ευρώ δίνει η Περιφέρεια Στερεάς για την αντιμετώπιση των κουνουπιών σε Ευρυτανία, Φθιώτιδα, Εύβοια, Βοιωτία και Φωκίδα

3788

Την περασμένη εβδομάδα υπεγράφη από τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. Κώστα Μπακογιάννη και του αναδόχου, της  Εταιρείας ΒΙΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ο.Ε με έδρα την Λιβαδειά, η σύμβαση κόστους: 1.314.400,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, για την υπηρεσία: «Παρακολούθηση από εδάφους των προνυμφών των κουνουπιών και διενέργεια παρεμβάσεων προνυμφοκτονίας, ακμαιοκτονίας, υπολειμματικής ακμαιοκτονίας και δράσεων προστασίας της Δημόσιας Υγείας από ασθένειες που μεταδίδονται με διαβιβαστές στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας».

Με προηγούμενη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, κατακυρώθηκε στον ανάδοχο «ΒΙΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ο.Ε» το αποτέλεσμα του διεθνούς ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την καταπολέμηση των κουνουπιών, με διαβιβαστές στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας Διακήρυξη 1/2018 και στην τιμή της οικονομικής του προσφοράς, ήτοι 1.060.000,00 € πλέον Φ.Π.Α

Η διάρκεια εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων μηνών (24) από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης και ξεκινά 10 μέρες μετά την υπογραφή της σύμβασης.

Ο ανάδοχος θα αναλάβει την υλοποίηση του συνόλου των απαιτούμενων εργασιών με στόχο την καταπολέμηση των κουνουπιών στις Π.Ε. Φθιώτιδας, Εύβοιας, Βοιωτίας, Φωκίδας και Ευρυτανίας.

Επίσης, αναλαμβάνει το σύνολο των απαιτούμενων εργασιών με στόχο την παρακολούθηση από εδάφους των προνυμφών των κουνουπιών στο σύνολο της περιοχής υλοποίησης του έργου στην Περιφέρεια ΣΤΕ (εκτιμώμενη έκταση εστιών αναπαραγωγής κουνουπιών που θα ελέγχονται σε εβδομαδιαία βάση 55.000 στρ.), δράσεις προστασίας της δημόσιας υγείας που μεταδίδονται από διαβιβαστές, τον έλεγχο αποτελεσματικότητας των διενεργούμενων για την προνυμφοκτονία αεροψεκασμών, καθώς και τη διενέργεια ψεκασμών από εδάφους στο φυσικό, περιαστικό και αστικό σύστημα της περιοχής. Αντικείμενο του έργου αποτελεί επίσης η διενέργεια επίγειων ψεκασμών ακμαιοκτονίας σε επιλεγμένες περιοχές, καθώς και η διενέργεια παρεμβάσεων υπολειμματικής ακμαιοκτονίας σε επίσης επιλεγμένα σημεία της Περιφέρειας Στ.Ε., μετά από υπόδειξη της Αναθέτουσας Αρχής, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο και διασφαλισθούν οι απαραίτητες άδειες από τις αρμόδιες Αρχές.

Η Περιφέρεια θα παρακολουθεί και θα ελέγχει το έργο του Αναδόχου, μέσω της τήρησης εβδομαδιαίων ειδικά σχεδιασμένων πρωτοκόλλων παρακολούθησης, τα οποία θα περιλαμβάνουν συγκεκριμένα σημεία /ενέργειες ελέγχου. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εγκαταστήσει λογισμικό σε τέσσερα σημεία που θα του υποδειχτούν από την αναθέτουσα αρχή όπου θα παρακολουθούνται οι δράσεις εφαρμογής πεδίου σε όλη την έκταση εφαρμογής από τις καταγραφές των GPS. Οι καταγραφές αυτές θα αποτελούν στοιχεία πιστοποίησης των εφαρμογών πεδίου.