Έγκριση έλαβαν οι τεχνικές προδιαγραφές από τον Δήμαρχο Αγράφων κ. Αλέξη Καρδαμπίκη της προσφοράς για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια δομικών υλικών (σωληνωτοί αγωγοί) για την Δημοτική Ενότητα Βίνιανης του Δήμου Αγράφων», έναντι του ποσού των 14.136,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ24%. Ως ανάδοχος για την εκτέλεση της μελέτης κρίθηκε ο εργολάβος-εμπειροτέχνης κ. Ιωάννης Φούκας. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους. Ως χρόνος παράδοσης της προμήθειας ορίζεται το διάστημα των τριάντα ημερών. Η πληρωμή του ανωτέρω συμβατικού ποσού θα διενεργηθεί με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίων από τον προμηθευτή και την προμήθεια των απαραίτητων νόμιμων δικαιολογητικών.

*φωτο Πάνος Καντερες