14.500 ευρώ για έλεγχο και χλωρίωση των υδάτων του Δήμου Αγράφων

2019

Σε έλεγχο ποιότητας και στην χλωρίωση των υδάτων πρόκειται να προβεί ο Δήμος Αγράφων σύμφωνα με την 9-7-2019 απόφαση του Δημάρχου Αγράφων κ. Μπαμπαλή Θεόδωρου με στόχο την βελτίωση της ποιότητας του νερού που συμβάλλει σε σημαντικό βαθμό στην διασφάλιση της υγείας των κατοίκων του εν λόγω Δήμου. Συγκεκριμένα, η υπηρεσία με τίτλο «Δειγματοληπτικός έλεγχος ποιότητας ύδατος του Δήμου Αγράφων» ανατέθηκε με απευθείας ανάθεση στην Βιομηχανική Α.Ε. έναντι του ποσού των 4.025,00 ευρώ επί πλέον ΦΠΑ 24%, με σύνολο προσφοράς 4.991,00 ευρώ. Αντίστοιχα, η υπηρεσία με τίτλο «υπηρεσία ελέγχου και χλωρίωσης δεξαμενών Δήμου Αγράφων» ανατέθηκε με απευθείας ανάθεση στη Βιομηχανική αναλυτικά εργαστήρια ΙΚΕ έναντι του ποσού των 7.641,60 ευρώεπί πλέον ΦΠΑ 24%, με σύνολο προσφοράς 9.475,58 ευρώ. Η δαπάνη που προκαλείται από τις συγκεκριμένες αναθέσεις θα καλυφθούν από ιδίους πόρους και έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό των εξόδων του τρέχοντος έτους. Ο χρόνος περάτωσης των υπηρεσιών ορίζεται το διάστημα των 60 και 180 ημερών αντίστοιχα από την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων. Η πληρωμή των συμβατικών ποσών θα γίνεται με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίων από τους προμηθευτές και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών. Στις συμβάσεις που θα συναφθούν θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεση των προς ανάθεση ειδών.