141.000 ευρώ η αποκατάσταση βλαβών στο Μουσείο Κορυσχάδων

0
9918

Ανοιχτό διαγωνισμό προκηρύσσει ο Δήμαρχος Καρπενησίου μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την ανάθεση του έργου «Αποκατάσταση βλαβών από υγρασία στο κτίριο του Μουσείου Εθνικής Αντίστασης Κορυσχάδων» με προϋπολογισμό 141.000,00 € (με το ΦΠΑ).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν, ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου www.karpenissi.gr
Μέχρι 20 Μαρτίου 2019 η υποβολή των αιτήσεων
Ηλεκτρονικά θα υποβάλλονται οι προσφορές από τους ενδιαφερομένους, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την 20-03-2019, ημέρα Τετάρτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 13,00 μ.μ. Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 27-03-2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9,00 π.μ., από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου.
Ποια είναι τα κριτήρια
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Οι οικονομικοί φορείς προσφέρουν επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του προϋπολογισμού, εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) και τα επιμέρους ποσοστά έκπτωσης πρέπει να βρίσκονται σε ομαλή σχέση μεταξύ τους.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 2.274,19€ και ισχύος τουλάχιστον 6 μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού και απευθύνεται προς τον Δήμο Καρπενησίου.
Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής
Η συνολική προθεσμία του έργου, ορίζεται σε πέντε (5) ημερολογιακούς μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
Δικαίωμα συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ που είναι εγκατεστημένα σε:α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα αντίστοιχα Παραρτήματα καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων Κάθε οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί και η δαπάνη δημοσίευσης της παρούσης βαρύνει τον οικονομικό φορέα. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.
Το έργο χρηματοδοτείται ως ακολούθως 70.500,00€ (με το ΦΠΑ) από τη ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ και με 70.500,00€ (με το ΦΠΑ) από την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.