Στην αποδοχή χρηματοδότησης του ΥΠΕΣ  από συμπληρωματική κατανομή ΚΑΠ (μηνός Νοεμβρίου) έτους2021 για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών και την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων προχώρησε ο Δήμαρχος Αγράφων Αλέξης Καρδαμπίκης.

Ειδικότερα, το Υπουργείο Εσωτερικών, με έγγραφό του με θέμα «Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021 σε όλους τους Δήμους της Χώρας προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους ή/ και την υλοποίηση έργων και επενδυτικών τους δραστηριοτήτων-Συμπληρωματική απόφαση κατανομής (μηνός Νοεμβρίου) έτους 2021» αποφάσισε τη χρηματοδότηση του Δήμου Αγράφων με το ποσό των εκατόν σαράντα χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα επτά ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτών 140.687,99€. Το ποσό αυτό χορηγήθηκε με σκοπό την κάλυψη των  λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών και κατά προτεραιότητα για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους ή εκκρεμών υποχρεώσεων προς τρίτους προκειμένου να μην καταστούν ληξιπρόθεσμες. Το ανωτέρω ποσό θα αποδοθεί στους δικαιούχους δήμους με χρηματική εντολή του ΥΠΕΣ προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.