15.000 ευρώ στοίχησαν στον Δήμο Αγράφων οι υπηρεσίες χλωρίωσης νερού, Μηχανογραφικών εφαρμογών κά

0
2042

Την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγράφων σχετικά με τα Πρωτόκολλα Οριστικής Παραλαβής Γενικών Παρεχόμενων Υπηρεσιών, όπως αυτά έχουν συνταχθεί, υπογραφεί από τις αρμόδιες επιτροπές παραλαβής εισηγήθηκε η Οικονομική Επιτροπή του εν λόγω Δήμου. Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. Οι παρεχόμενες αυτές υπηρεσίες στοίχησαν δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ στον Δήμο Αγράφων. Αυτές αφορούν πιο αναλυτικά!
Υπηρεσία ελέγχου και χλωρίωσης δεξαμενών Δήμου Αγράφων ποσού 6.317,05 ευρώ
Προμήθεια γραφείου κίνησης οχήματος ποσού 1.860,00 ευρώ
Υποστήριξη Συστήματος Μηχανογραφικών Εφαρμογών (ώρες υποστήριξης) ποσού 7.192,00 ευρώ
Τακτική Συντήρηση του ΚΗΗ 6570 οχήματος του Δήμου Αγράφων ποσού 76,88 ευρώ