Την απευθείας ανάθεση της «Προμήθειας υδραυλικού υλικού για τη συντήρηση των εγκαταστάσεων των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Καρπενησίου» συνολικού ποσού 16.618,85€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. αποφάσισε ο Δήμαρχος Καρπενησίου Νίκος Σουλιώτης.

Η εκτέλεση της εν λόγω προμήθειας ανατέθηκε στην εταιρεία με την επωνυμία Βεατρική Ηλία Λώλου και περιλαμβάνει την αγορά σωλήνων, βρυσών και πλήθος άλλων υλικών, απαραίτητα για την ολοκλήρωση εργασιών και τη συντήρηση των εγκαταστάσεων στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνεται με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, μετά την  υποβολή τιμολογίων από τον προμηθευτή και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών.