Αναδείχτηκαν οι προσωρινοί ανάδοχοι

Στην ανάδειξη προσωρινών αναδόχων προέβη η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Καρπενησίου, ύστερα από τη διεξαγωγή ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση βλαβών που προκλήθηκαν από την κακοκαιρία Ιανός» συνολικού προϋπολογισμού 166.881,68€.

Ειδικότερα, μετά την εξέταση των δικαιολογητικών όλων των συμμετεχόντων η Επιτροπή έκανε δεκτές τις εξής προσφορές: Για την 1η Ομάδα την προμήθεια ασφαλτομίγματος την προσφορά από τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία: Φλωράκης Λάμπρος & ΣΙΑ Ο.Ε. με το ποσό των 45.532,80 €, για την 2η Ομάδα για την προμήθεια δομικών υλικών έγινε δεκτή η προσφορά του οικονομικού φορέα με την επωνυμία: Γεώργιος Γκορόγιας με το ποσό των 96.949,28€ και για την 3η Ομάδα για την προμήθεια υδραυλικών υλικών έγινε δεκτή η προσφορά του οικονομικού φορέα Ν. Ναίκας και ΣΙΑΟ.Ε με το ποσό των 14.764,68 €. Οι προσφορές τους ήταν πλήρεις και εντός των τεχνικών προδιαγραφών.