Σύμφωνα με την από 25-11-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγράφων εγκρίθηκε ο ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων Τακτικού Προσωπικού έτους 2020 για το Δήμο Αγράφων. Ο Δήμος Αγράφων, σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα, αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα διοικητικής φύσεως τα οποία οφείλονται στην μικρό αριθμό διοικητικού προσωπικού. Συγκεκριμένα στο Δήμο αυτόν υπηρετούν οχτώ (8) άτομα όλων των κλάδων και ειδικότητας Διοικητικού. Μέσα στο έτος 2020 θα αποχωρήσουν δύο (2). Ο ένας λόγω συνταξιοδότησης και ο άλλος λόγω διορισμού σε άλλο δημόσιο φορέα. Επομένως για όλες τις διοικητικές αρμοδιότητες, ο δήμος διαθέτει μόνο έξι (6) υπαλλήλους. Επίσης, μέσω της κινητικότητας, η Τεχνική Υπηρεσία έμεινε χωρίς κανένα υπάλληλο. Τουτέστιν ο Δήμος Αγράφων έχει ανάγκη και θα αιτηθεί ειδικότητες Πολιτικών Μηχανικών και Διοικητικής φύσεως.Αναλυτικότερα, μέσα στο 2020 θα πραγματοποιηθούν δεκαεννιά (19) προσλήψεις στου εξής κλάδους και ειδικότητες:

ΠΕ Διοικητικού  1

ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού 1

ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών  4

ΠΕ Οικονομικού-Λογιστικού 1

ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών 1

ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών 2

ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Τ.Α. 1

ΤΕ Πληροφορικής 1

ΤΕ Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων 1

ΔΕ Διοικητικού 6

Οι προσλήψεις σύμφωνα με την βεβαίωση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών, θα βαρύνουν τον Προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2020 με τίτλους «Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων του Δήμου (Διοικητικό Προσωπικό)»,«Εργοδοτικές  εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου», «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)» και «Εργοδοτικέςεισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου». Οι απαιτούμενες πιστώσεις για την κάλυψη της δαπάνης των επόμενων ετών θα καλυφθούν στους Προϋπολογισμούς των αντίστοιχων ετών.