19.800 ευρώ για εργασίες αποχέτευσης σε Αγίους Ευρυτάνες και Κλαυσί

0
2034

Επιτακτική και κατεπείγουσα ανάγκη θεωρείται η αποκατάσταση-παραλλαγή του δικτύου στην περιοχή Άγιοι Ευρυτάνες και στην ΤΚ Κλαυσίου του Δήμου Καρπενησίου, καθώς κρίνεται ότι υπάρχει άμεσος και προφανής κίνδυνος ασφαλούς λειτουργίας της πόλης και πρόκλησης ζητημάτων υγιεινής των Δημοτών. Αναλυτικότερα, το γεγονός ότι υπάρχουν ζημιές στο αποχετευτικό δίκτυο της πόλης Καρπενησίου και της ΤΚ Κλαυσίου που δεν μπορούν να αποκατασταθούν από το συνεργείο του Δήμου Καρπενησίου δίνουν τη δυνατότητα να ορισθεί ως ανάδοχος στο έργο “Αποκατάσταση τμημάτων αποχέτευσης στις θέσεις Άγιοι Ευρυτάνες Δ.Κ Καρπενησίου και στην ΤΚ Κλαυσίου» έναντι του ποσού των 19800,00 € με Φ.Π.Α. ο Γεώργιος Γούλας, που εδρεύει στο Καρπενήσι. Οι εργασίες θα ολοκληρωθούν μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας και το οικονομικό αντικείμενο θα ολοκληρωθεί εντός είκοσι ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Την εγγραφή στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019 πίστωσης ποσού 19800,00 € που απαιτείται για την πληρωμή των παραπάνω εργασιών.