Πρόταση για χρηματοδότηση υπέβαλε ο Δήμος Καρπενησίου για το έργο με τίτλο «Μελέτη ανάδειξης λόφου Αγίου Δημητρίου στο Καρπενήσι» συνολικού προϋπολογισμού 189.740,97 €, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης και τίτλο «Εκπόνηση μελετών ωρίμανσης στον τομέα του Πολιτισμού» της ΕΥΔ Ε.Π. «Στερεά Ελλάδα» στον Άξονα Προτεραιότητας 05 «Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης κινδύνων», ο οποίος συγχρηματοδοτείται απότο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).
Η παρούσα πρόταση αφορά την εκπόνηση όλων των απαιτούμενων μελετών για την ωρίμανση και τη δημοπράτηση του έργου. Η Οικονομική Επιτροπή δεσμεύεται ότι το προς μελέτη του έργου θα προταθεί κατά προτεραιότητα για ένταξη στην επόμενη Προγραμματική Περίοδο (ΠΠ) 2021-2027, σε Άξονα Προτεραιότητας (ΑΠ) του Στόχου Πολιτικής (ΣΠ)-04 του ΕΠ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (ΠΣΤΕ). Να τονίσουμε ότι ο λόφος Αγίου Δημητρίου, λόγω της θέσης του στον οικισμό, της αρχαιολογικής του σημασίας, των γεωφυσικών του χαρακτηριστικών, αλλά και της θρησκευτικής του λειτουργίας, κατέχει κεντροβαρική θέση στον Δήμο Καρπενησίου, τόσο χωρικά, όσοκαι εννοιολογικά. Καθώς συγκεντρώνει όλα τα χαρακτηριστικά στοιχεία του Ελληνικού πολιτισμού, ο λόφος Αγίου Δημητρίου αποτελεί φυσικό και πολιτισμικό κεφάλαιο, τοπικού αλλά και υπερτοπικού χαρακτήρα, που με τις κατάλληλες σημειακές παρεμβάσεις μπορεί να συνεισφέρει στην τουριστική ανάπτυξη τουΚαρπενησίου, αλλά και της ευρύτερης περιοχής γενικότερα. Η έκταση των παρεμβάσεων περιλαμβάνει την πρόσβαση και την άνοδο προς τηνκορυφή και ανέρχεται στα περίπου 26.674 τμ