Η ανακοίνωση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού εντάσσεται στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης προκηρύσσεται, θέση για τις ανάγκες Υποέργου (02) με τίτλο «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών από 01/04/2019» με Κωδικό ΕΛΚΕ: 97.0002 και Επιστ. Υπεύθυνο τον κ. Δέρκα Νικόλαο, Καθηγητή, που υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών» με Κωδικό ΟΠΣ: 5045556 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και εθνικούς πόρους, στην οποία θα προσδιορίζεται ο τρόπος απασχόλησης στο υποέργο.

ΑΜΟΙΒΗ

Η συνολική αμοιβή ανέρχεται σε #9.722,25#€ (εννέα χιλιάδες επτακόσια είκοσι δύο ευρώ και εικοσιπέντε λεπτά). Το ποσό αυτό υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις. Η συνολική εκτιμώμενη χρονική διάρκεια των συμβάσεων θα είναι έως δώδεκα (12) μήνες.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1. Πτυχίο από ΑΕΙ της Ελλάδος ή κάτοχος ισότιμου τίτλου σχολής της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ ή ΣΑΕΠ – ΑΤΕΕΝ.

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης από ΑΕΙ της Ελλάδος ή κάτοχος ισότιμου τίτλου σχολής της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ ή ΣΑΕΠ – ΑΤΕΕΝ. 2. Επαγγελματική εμπειρία στην διοικητική υποστήριξη έργων, η οποία πιστοποιείται μέσω συμβάσεων ή/και βεβαιώσεων. 3. Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ. 4. Πιστοποιημένη άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (Επίπεδο C2). 5. Μία (1) Συστατική επιστολή με σαφή αναφορά στην ικανότητα του υποψηφίου για την εκτέλεση των εργασιών που αναγράφονται στα παραδοτέα της παρούσας πρόσκλησης.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι την Τρίτη 08-03-2022 και ώρα 13:15. Οι αιτήσεις θα αποστέλλονται ή θα κατατίθενται σε φάκελο με την ένδειξη: «Προς τη ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΓΠΑ – Αίτηση στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 4837/21-02-2022». Η υποβολή των αιτήσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους πρέπει να κατατίθενται στο Πρωτόκολλο της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ του Γ.Π.Α, 2ος όροφος, Κτιρίου Εντομολογίας του ΓΠΑ, Ιερά Οδός 75, 11855 Βοτανικός Αθήνα (Δευτ.-Τετ.-Παρ. και ώρες 10:30 – 13:15) ή ταχυδρομικά. Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις που θα παραλειφθούν μέχρι την παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία και ώρα στο Πρωτόκολλο της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ ΓΠΑ. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στην κα Τσούρου Βιργινία-Μαρία, Γραφείο Διασύνδεσης Γ.Π.Α. (τηλ. 2105294817 e-mail: career@aua.gr και στην ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΓΠΑ στα τηλ. 210 5294985 και email: eva.chatzipavlidou@aua.gr , elke@aua.gr).

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Οι υποψήφιοι που υπέβαλαν αίτημα για την πλήρωση θέσης της παρούσας Πρόσκλησης έχουν δικαίωμα: A. Υποβολής ένστασης κατά της κατάταξής τους εντός προθεσμίας 5 εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων με γραπτή αίτησή τους προς τη ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ ΓΠΑ. B. Πρόσβασης στα στοιχεία του ατομικού φακέλου υποψηφιότητας και στα φύλλα αξιολόγησης – βαθμολόγησης των λοιπών υποψηφίων συνεργατών μετά από γραπτή αίτησή τους που υποβάλλουν προς τη ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ ΓΠΑ εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων και υπό τον όρο της τήρησης των προβλεπόμενων στο με Α.Π. Γ/ΕΞ/4163-1/6.7.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.